Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Ozonmätare OZ-ONE av märkeskvalitet från Trotec
 1. Produkter och tjänster
 2. Mätdon
 3. Luftkvalitet
 4. Gasmätare
 5. OZ-ONE

Ozonmätare OZ-ONE

Professionell ozonmätare med utökade funktioner för klimatmätning

OZ-ONE – namnet är programmet:

Den första ozonmätaren som gör mobil, professionell mätteknik överkomlig i en ny dimension.

Oavsett om det handlar om marknära, naturligt ozon eller ozon som tillverkas på teknisk väg - redan vid låga koncentrationer utgör ozon en hög riskpotential i omgivningsluften. Att iaktta obetänkliga ozongränsvärden är inte bara viktigt för att skydda hälsan utan är i många länder entydigt lagligt reglerat och föreskrivet.

Med ozonmätaren OZ-ONE har du ett optimalt kontrollinstrument för en snabb och exakt kontroll eller för långtidsmätning av ozonkoncentrationen i omgivningsluften.

OZ-ONE utmärker sig genom en mycket låg tvärkänslighet gentemot andra gaser eller VOCs och övertygar med snabba mätresultat med hög precision redan vid minsta ozonkoncentration.

Med många integrerade funktioner som ozon-nollställning, som option mätning av referensvärde för korttidsgränsvärden och tidsviktade genomsnittliga värden eller den omkopplingsbara visningen av värden i ppm eller µg/m³ är den reaktionssnabba OZ-ONE en oumbärlig hjälp för exakta mätningar av ozonbelastningen.

Dessutom är denna apparat en kompakt, bärbar miljömätare med vilken även lufttemperaturen och luftfuktigheten kan mätas eller daggpunkts- och våtkulstemperaturen kan beräknas. Mätaren har en dualvisning som alltid visar två mätvärden samtidigt.

För långtidsmätningar kan OZ-ONE även fixeras på ett stativ. Mätaren är dessutom utrustad med en mini-USB-anslutning och en 9 V hålkontaktbussning så att den via dessa gränssnitt kan användas i permanent nätdrift alternativt till batteridriften. Vid behov kan en powerbank anslutas till mini-USB-anslutningen på OZ-ONE för en mobil strömförsörjning.


Ozonmätaren OZ-ONE erbjuder många användningsmöjligheter:

 • Arbetsplatsmätningar inom industrin och handeln
 • Miljöanalyser
 • Kontroll av produktionsomgivningar
 • Gränsvärdeskontroller efter användning av ozongeneratorer för luktneutralisering eller desinfektion, t.ex. inom hotellbranschen och vid brand- och vattenskadesanering.
För långtidsmätningar kan OZ-ONE även fixeras på ett stativ och drivas permanent med nätström alternativt till ett batteri.
Stativfastsättning och nätströmsförsörjning möjlig
Den bakgrundsbelysta LCD på OZ-ONE visar samtidigt två mätvärden som lätt kan avläsas även i dålig belysning.
Bakgrundsbelyst LCD-display som lätt kan avläsas
OZ-ONE lämpar sig optimalt för gränsvärdeskontrollen efter ozonering t.ex. vid vattenskadesanering, bilrengöring eller desinficering av hotellrum.
Optimalt för gränsvärdeskontroller efter ozonbehandlingar

Bra att veta om ozonmätningen med OZ-ONE


Ozon i naturen

Ozon (kemisk formel O₃) är en naturlig beståndsdel i det övre luftskiktet och bildar där pga. solstrålningen tillsammans med tre syreatomer en ozonmolekyl. Ozon är instabilt och därför sönderfaller det inom kort tid till dimer syre igen.

I jordatmosfären skyddar den allt liv på vår planet mot för stark UV-strålning. Marknära ozon är för människan emellertid en aggressiv, retande gas som bildas i utomhusluften under intensiv solstrålning genom fotokemiska smogreaktioner.

Från en ozonkoncentration på 40 µg/m³ kan lukten uppfattas som skarpt stickande till klorliknande i höga koncentrationer. Då finns risk för hälsoskador, t.ex. genom retningar av slemhinnan i hals, strupe och bronker eller ökat tårflöde, hosta och huvudvärk.

Pga. hälsoriskerna som orsakas av ozon rekommenderas – även för kontrollen av föreskrivna gränsvärden – att använda en ozonmätare som mäter exakt även vid låga koncentrationer. OZ-ONE övertygar med sin höga känslighet redan vid låga koncentrationer och är i motsats till de flesta andra konkurrerande modellerna i stånd att visa ozonkoncentrationen direkt i mikrogram per kubikmeter luft.

Användning av ozon inom industri och handel

Ozon är ett mycket starkt oxidationsmedel och det näst effektivaste desinfektionsmedlet i världen. Tekniskt tillverkat ozon i stora anläggningar, används därför ofta för dricksvattenbehandling, desinficering och behandling av vatten i simhallar, vattenbehandling inom näringsmedel- och dryckesindustrin eller för behandling av kyl- och processvatten.

Ozon används dock också för blekning av papper eller textilier. Dessutom kan ozon uppstå vid industriell insats av UV-ljus för torkningsprocesser.

Specialiserade tjänsteföretag utnyttjar mobila ozonalstrare för lukteliminering efter brandskador eller vattenskador och även för neutralisering av oangenäm lukt i rökarbilar eller för rengöring av begagnade bilar.

I alla omgivningar med ozonproduktion är ozonmätaren OZ-ONE ett tillförlitligt kontrollinstrument för att säkerställa att ozongränsvärdena på arbetsplatsen iakttas.

Iakttagande av ozongränsvärden

Eftersom ozon inte bara är en viktig gas för industriell användning utan även en oxidativ, retande gas som redan vid låga koncentrationer kan vara skadlig för ögonen, näsan, strupen och lungorna, är det speciellt viktigt att definierade gränsvärden mäts och iakttas.

De lagliga gränsvärdena på arbetsplatsen för hantering av ozon i företag varierar i internationell jämförelse mellan 0,05 och 0,1 ppm (STEL ¹). Utomhus gäller 120 µg/m³ som typiskt belastningsgränsvärde (TWA ²) för marknära ozon.

Med ozonmätaren OZ-ONE kan båda mätvärdena snabbt mätas. Vid behov kan mätvärdesindikeringen med en knapptryckning ställas om från ppm till mikrogram per kubikmeter.

Den elkemiska sensorn ³ på OZ-ONE utmärker sig genom hög precision speciellt vid låga ozonvärden, så att redan mycket små koncentrationer under riskgränsen kan mätas tillförlitligt.


¹ Short Term Exposure Limit; ² Time Weighted Average; ³ Elkemiska sensorer är slitageprodukter som åldras kontinuerligt från tidpunkten för tillverkningen. Därför använder Trotec speciellt långlivade sensorer med i regel två års livslängd och lämnar ett års garanti från köpdatum i hela Europa.

Gasmätare

Alla gasdetektorer i direkt jämförelse:

För att du ska kunna hitta den passande gasmätare, har du här möjlighet att översiktligt jämföra alla Gasmätare från Trotec med varandra.

Modeller som du inte vill ha med i jämförelsen, klickar du bara bort.

Teknisk information i jämförelse

Praktiska fördelar:

 • Snabb och exakt spårning av även mycket låga ozonkoncentrationer
 • Ozon-mätvärdesvisning i ppm eller µg/m³
 • Snabb reaktionstid
 • Låg tvärkänslighet gentemot VOCs
 • Ozon-nollställningsfunktion
 • Ozon-referensvärdesmätning (STEL/TWA)
 • Atmosfäriskt tryck-offset för extremt exakta normkubikmetermätningar
 • Mätning av lufttemperatur och -fuktighet.
 • Beräkning av daggpunkten och våtkulstemperaturen
 • Offset-inställning för lufttemperatur och -fuktighet
 • Data-Hold-, min.-, max.- och larmfunktion
 • Displaybelysning
 • ¼-tums gänga för stativet
 • Förutom batteridrift är även nätdrift för långtidssmätningar möjlig
 • Energibesparande automatisk avstängning
 • Inklusive kalibreringscertifikat

Köpa

Ozonmätare OZ-ONE visa i Trotecs nätbutik

Teknisk information

Teknisk information
Allmänt
  Artikelnummer 3.510.006.110
Ozon (O3) [ppm]
  Mätvärde max. | ozon (O3) [ppm] 1
  Mätvärde min. | Ozon (O3) [ppm] 0
  Noggrannhet [ppm] | ozon (O3) [ppm] <0,1 ppm: ±0,02 ppm eller ±10 % av aktuellt mätvärde
Ozon (O3) [µg/m³]
  Mätvärde min. | ozon (O3) [µg/m³] 0
  Mätvärde max. [µg/m³] | ozon (O3) [µg/m³] (text) 1 996 (vid 20 °C och 1 013 hPa)
  Noggrannhet [µg/m³] | ozon (O3) [µg/m³] <200 µg/m³: ±40 µg/m³ eller ±10 % av aktuellt mätvärde
Lufttemperatur [°C]
  Mätområde min. | Lufttemperatur [°C] 0
  Mätområde max. | Lufttemperatur [°C] 50
  Upplösning [°C] 0,1
  Precision ± | Lufttemperatur [°C] 0,6
Lufttemperatur [°F]
  Mätområde min. | Lufttemperatur [°F] 32
  Mätområde max. | Lufttemperatur [°F] 122
  Upplösning [°F] 0,1
  Precision ± | Lufttemperatur [°F] 1,2
Relativ luftfuktighet (%)
  Mätområde min. | Relativ luftfuktighet [%] 0
  Mätområde max. | Relativ luftfuktighet [% RF] 99,9
  Upplösning | Relativ luftfuktighet [%] 0,1
  Precision 0 % - 10 % [%] 5
  Precision 10 % - 70 % [%] 3
  Precision 70 % - 99,9 % [%] 5
Display
  LCD
  Monokrom
Apparatstyrning
  Tryckknappar
Husutförande
  Plast
Energiförsörjning
  internt (batteri) - 4 x AAA 1.5V
Standardleveransomfattning
Standardleveransomfattning
  Mätinstrument
  Batteri/-er
  Bruksanvisning
  Kalibreringscertifikat
  Transportväska
Beräkningsbara mätstorheter och funktioner
Intern sensorik
  Ozon (O3) [ppm]
  Lufttemperatur [°C]
  Lufttemperatur [°F]
  Relativ luftfuktighet [%]
Funktioner och utrustning
  Maximalvärdesvisning
  Minimalvärdesvisning
  Tidsviktat medelvärde (8h)
  Korttidsgränsvärde (15 min)
  Daggpunktsvisning
  Visning av våtkuletemperatur
  Mätvärdeshållfunktion
  Displaybelysning
  Larmfunktion
  Avstängningsautomatik
  °C-°F-omkoppling
  Stativanslutning

 Serieutrustning

 finns tillgänglig som tillval

 inte tillgänglig

Tillbehör

Hämtar...

Alternativa produkter

Hämtar...

Downloads

Hämtar...