Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Användningar
 2. Termografi
 3. Indikativ feber-screening vid epidemiska infektionssjukdomar

Indikativ feber-screening vid epidemiska infektionssjukdomar

Feberdetektion med kontakt- och infrarödtermometrar från Trotec

Vid epidemiska infektionssjukdomar är det extra betydelsefullt att på ett tidigt stadium kunna identifiera smittade personer. Virus med hög smittrisk så som norovirus, SARS-CoV-2 (corona) eller H5N1 (fågelinfluensan) bryr sig inte om stängda dörrar, landsgränser eller liknande begränsningar. Smittämnena sprids världen över vid en pandemi och den viktigaste åtgärden för att begränsa dem är att tidigt kunna bryta smittkedjan genom att identifiera och isolera smittade personer. I synnerhet på flygplatser, idrottsarenor och köpcentra, men även skolor och universitet krävs det att man på grund av det stora antalet människor som passerar och frekventerar arbetar för att med rimliga medel kunna begränsa ytterligare spridning av en akut infektionssjukdom.

Feber-screening som hjälp för att hitta smittade personer

En viktig indikator för tidig identifiering av sjuka personer är förhöjd kroppstemperatur. Därför kan man under pågående virusepidemier utföra kontaktlös feber-screening för snabb och tillförlitlig identifiering av personer med förhöjd kroppstemperatur. Detta fungerar också i större folksamlingar. Trotec erbjuder olika mätanordningar med olika funktioner för sådan beröringsfri skanning. Exempelvis värmebildkamera XC300 eller värmebildkamera XC600, för att hitta sjuka personer i större folksamlingar. Dock innebär professionella värmebildkameror, som används dagligen på flygplatser, en stor investering som kanske inte är lika motiverad för tillfällig användning på arbetsplatser eller i mässhallar.

Infrarödtermometer – det ekonomiska alternativet vid tillfällig användning

En annan metod för beröringsfri mätning av hudtemperaturen är den praktiska industripyrometern från Trotec. Den är ett synnerligen bra alternativ med tanke på att kontaktlösa infrarödtermometrar som används för diagnos av människor i kristider ofta är svåra att få tag på eller är dyra att anskaffa. Dessutom har industritermometrar oftast ett betydligt större mätområde, vilket gör dem till ett allmänt användbart verktyg i jobbet och vardagen utöver temperatur-screening på människor.

Snabba mätresultat i kristider

Eftersom det vid feber-screening i kristider primärt handlar om att tidigt kunna påvisa misstankar med förhöjd smittrisk och en medicinskt säkerställd mätning av kroppstemperaturen hamnar i skymundan, kan infrarödtermometrar från Trotec också användas i förebyggande syfte.

Exakta mätresultat i jobbet och vardagen

Mätanordningar så som infrarödtermometer BP21 eller pyrometer BP25 har ett närmast identiskt mätförfarande som mediciniskt tillåtna infrarödtermometrar och ger jämförbara exakta mätresultat. Med en viktig skillnad: industriella infrarödtermometrar återger faktiskt endast temperaturen hos mätytan utan motsvarande korrektionsfaktorer, alltså till exempel pannan, men inte kroppstemperaturen, som andra febermätanordningar erbjuder. Dessa arbetar med speciella beräkningsalgoritmer och inom ett begränsat temperaturmätningsområde som ligger något över den maximala kroppstemperaturen, vilket gör dem olämpliga för användning utanför detta mätområde (ca. 34 - 42 °C).

Beröringsfri temperatur-screening med infrarödtermometer görs normalt sett från pannan. Pannans temperatur kan dock variera och beror också på ålder, kroppsstorlek, omgivningsförhållanden samt aktuell användning på den person som undersöks. Om man till exempel svettas efter fysisk ansträngning ger avdunstningskylan ett annat mätresultat jämfört med när man inte svettas. Om man kommer in i ett varmt rum från en kall miljö kommer pannan att vara kallare än vanligt en stund. Det kan röra sig om en skillnad på flera grader celsius. Kroppstemperaturen ändras emellertid inte utan förblir närmast konstant. Även en ljus hudton kan ge andra mätresultat jämfört med solbränd hud.

Det finns alltså inget enkel sätt att tolka detta och inte heller någon enskild faktor som avgör hur en uppmätt yttemperatur (den ytliga kroppstemperaturen), ska tolkas enbart utifrån kroppstemperaturen.

Dessa skillnader till trots går det att också med industripyrometrar få fram tydbara kroppstemperaturvärden så länge man tar hänsyn till vissa punkter.

Oavsett om det gäller säkerhetsområden på arbetsplatsen, i det privata livet eller vid en tillträdeskontroll: Inför användning av en industripyrometer måste referensmätning utföras med en vanlig febertermometer.

Vilken av de båda metoderna nedan du än väljer för referensmätning behöver du tänka på att varje process ska utföras specifikt för den enskilda enheten och att inte samma gäller för alla enheter, eftersom varje anordning har sina speciella mätningsfel och mätosäkerheter.


Möjligheter med referensvärdesregistrering

Metod 1: Registrering av temperaturskillnad

 1. Registrera den faktiska kroppstemperaturen med hjälp av en lämplig febertermometer på olika försökspersoner i olika åldrar och genomför parallellt med detta flera temperaturmätningar på pannan hos respektive försöksperson. Pannan ska vara torr. Mätavståndet till pannan får vara högst 5 till 10 cm. Vidrör aldrig direkt pannan på försökspersonen. Detta för att undvika korsinfektioner. Håll pyrometern stå stilla som möjligt under mätningen och vänta tills att mätvärdet har stabiliserats.

 2. Ta ett medelvärde av de olika mätvärdena. Om till exempel temperaturen som febertermometern uppmätt är 36,5 °C och pyrometerns mätgenomsnitt ligger på 35,0 °C, kan man statistiskt sett utgå ifrån att den av pyrometern uppmätta temperaturen i snitt ligger runt 1,5 °C under kroppstemperaturen.

 3. Om ett larmgränsvärde kan ställas in i anordningen, och man väljer 38 °C som reaktionsgräns för en förhöjd temperatur, behöver larmet i anordningen ställas in på "36,5 °C"

Metod 2: Fastställa en korrigerande emissionsgrad

 1. Mät den faktiska kroppstemperaturen hos olika försökspersoner i olika åldrar med hjälp av en lämplig febertermometer och utför parallellt med detta flera temperaturmätningar på pannan hos respektive försöksperson. Pannan ska vara torr. Mätavståndet till pannan får vara högst 5 till 10 cm. Vidrör aldrig direkt pannan på den person som testas. Detta för att undvika korssmitta. Håll pyrometern stå stilla som möjligt under mätningen och vänta tills att mätvärdet stabiliserats.

 2. Ta ett medelvärde från flera olika mätvärden. Om du kan ändra emissionsgraden hos din pyrometer ska denna anpassas tills att pyrometern visar samma värde vid varje ny mätning på varje försöksperson, som mätningen med febertermometer visade före mätningen.

 3. Om det går att ställa in ett larmgränsvärde på anordningen, och man till exempel tar en förhöjd kroppstemperatur på 38 °C som reaktionsgräns, ska samma temperatur ställas in för gränsvärdet, alltså "38 °C".

Programmerbara larmgränsvärden automatiserar screeningen

För pyrometrar som BP17 går det att ställa in referenstemperaturer och toleransgränser på 1 °C, 3 °C eller 5 °C. Om den på förhand vid egen mätning erhållna temperaturen ställs in som reaktionsgräns och det uppmätta temperaturvärdet ligger utanför gränsen, indikeras detta med färg på displayen och akustiskt med en signalton.

Alla fördelar med pyrometermätning i korthet:

 • Beröringsfri feber-screening
 • Bästa valuta för pengarna
 • Akustiskt och visuellt larm vid över-/underskridande av förvalbar temperaturskillnad (modellberoende)

Information: Pyrometermätning ska endast betraktas som en indikativ screening och ersätter inte lämpliga temperaturmätningar med för ändamålet anpassade medicinska mätanordningar.

Låt oss informera dig om möjligheterna med feber-screening

Alltid på din sida när det gäller frågor om mätteknik: Trotecs kundservice. Experter på temperaturmätning inom alla områden finns till ditt förfogande per telefonnummer +49 2452-962 400 eller via mej: info@trotec.de. Vi ser fram emot att hjälpa dig vidare.

 • Observationer av vilda djur

  Vid observationerna av vilt är det förutom kikaren, en sak som absolut inte får saknas i utrustningen: en värmekamera. Med hjälp av de infraröda bilderna kan djuren spåras även vid dåliga siktförhållanden och i totalt mörker. Trotec erbjuder med värmekamerorna i IC-serien tillförlitliga apparater för observationer. Lätt att hantera, exakt och motståndskraftig – och det till ett lågt pris.

  Mer information
 • Hälsocheck av träd

  För säkerheten i parkanläggningar, på vägar och i skogen svarar antingen ägarna eller den offentliga förvaltningen, som måste ta hand om dessa ytor. Till trafiksäkerhetsansvaret hör också en professionell bedömning av trädens hälsotillstånd för att kunna vidta eventuella skötselåtgärder. När det konstateras att ett träd är mycket sjukt, måste det så snabbt som möjligt avlägnas för att skydda...

  Mer information
 • Hästtermografi

  I Tyskland är hästen ett av de mest omtyckta djuren. Behandlingskostnaderna kan bli höga om hästen insjuknar eller råkar ut för en akut skada. Ju senare en kroppsskada upptäcks, desto längre och dyrare blir läkningsprocessen. Därför används termografi allt oftare för profylax, akut-diagnostik och rehabilitering.

  Mer information
 • Infrarödtermografi för att skydda gränser

  Övervakningen av skyddsutrymmen och gränser är en ansvarsfull uppgift. Här handlar allting om säkerhet. Gränsbevakningspersonalens uppgift är att spåra upp och stoppa obehöriga. Eftersom inkräktare förlitar sig på dåliga siktförhållanden som skydd, måste gränsbevakare vara optimalt utrustade, framför allt om nätterna och vid tjock dimma. Här krävs en utrustning med modernaste teknik. Och då...

  Mer information
 • Infrarödtermografi för stålproduktionen

  Där mycket kraft krävs kommer stål in i bilden: inom anläggnings- och maskintekniken, fordonsindustrin och vid järnvägsbygge samt tillbehör. Efterfrågan på stål ökar ständigt. För att tillverkarna av produkter där stål ingår ska kunna erbjuda bästa kvalitet, är kraven på råstål extremt höga. Värmekameror möjliggör en tillförlitlig och icke-destruktiv kontroll av kvaliteten. Infrarödtermografin gör...

  Mer information
 • Infrarödtermografi inom djuruppfödning

  Värmekameror är sedan många år en beprövad metod inom industriell djuruppfödning av nötkreatur, gris, får, get och fågel. De utgör en kostnadsvänlig och mycket tidig temperaturmätningsmetod som ger både djuruppfödare och veterinärer viktiga uppgifter om tillståndet på uppfödningsdjuret. Trotec har ett stort antal apparater för användning inom infrarödtermografi.

  Mer information
 • Elektrotermografi

  I vilket tillstånd befinner sig strömledningarna som döljer sig bakom en vägg eller i en apparat? Har plastkåpan börjat bli spröd? Finns det fel i anslutningarna? Om en strömkabel eller en anslutning börjar lösas upp eller om en isolering börjar spricka, är steget inte långt till en större skada. För att förhindra kabelbrand och att det elektriska systemet slutar fungera måste sådana fel tidigt...

  Mer information
 • Termografi i vattenverket

  Ett vattenföretags kunder måste kunna lita på en kontinuerlig, felfri drift. Och vattenföretagen garanterar en avbrottsfri tillgång. För att kunna lokalisera tekniska problem så snabbt som möjligt och för att underhållspersonalens insats ska bli så effektiv som möjligt, används värmekameror vid inspektionen av elektroniken. De detaljerade infrarödbilderna som värmekamerorna från Trotec levererar,...

  Mer information
 • Termografi i vindkraftanläggningar

  I en vindkraftanläggning omsätter rotorbladen vindkraft till elektrisk energi. Eftersom komponenterna som är tillverkade av kompositmaterial både under tillverkningen och driften utsätts för en enorm belastning, måste de vara i felfritt skick för att förbli stabila. Tillverkare och bedrivare av en vindturbin kan med hjälp av infrarödtermografi få en detaljerad bild på liksom i rotorbladen, för att...

  Mer information
 • Kontroll av solcellsanläggningar

  Solcellsanläggningar måste befinna sig i ett optimalt tillstånd så att privatpersoner och kunder får ut mesta möjliga av dem. Då är det viktigt att inte bara planeringen och installationen stämmer. Kontroller av solcellerna och hela anläggningen är minst lika viktig. Dolda fel eller till och med defekter kan utan problem spåras med en värmekamera i IC-serien från Trotec. Bästa hjälp vid...

  Mer information
 • Lokalisering i vatten

  God sikt på öppna havet är extremt viktig, speciellt under natten. Det vet alla båtsmän som en gång har varit ute med en båt under natten. Fritidsbåtsägare och räddningstjänster som vill styra sina båtar säkert och måste lokalisera andra båtar och personer i vattnet, använder sig av infrarödteknik. Värmekameror från Trotec levererar detaljerade och informativa värmebilder och visar var det finns...

  Mer information
 • Jakten efter oljebälten

  Om ett oljebälte når kusten blir skadan speciellt omfattande. Hela djurpopulationer hotas och floran förstörs. Beroende på storlek kallar man det till och med för "oljepesten". Därför arbetar naturvårdare och insatspersonal alltid med full kraft, för att så snabbt som möjligt hitta oljan och avlägsna den. Speciellt om siktförhållandena är dåliga och vågorna går höga måste utrustningen vara extra...

  Mer information
 • Djurdokumentärer

  Hur jagar lejon i öknen på natten? Var håller sig anakondan gömd? Vart tar antiloper sin tillflykt när de blir skrämda i mörker? Dessa och många andra frågor kan filmmakare besvara med hjälp av modernaste teknik. För just inom djurdokumentation blir det allt vanligare att man använder sig av värmekameror. De detaljerade inspelningarna visar upp händelseförlopp som sker i det fördolda och ger...

  Mer information