Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

Trotec dränkbara pumpar i TWP-E-serien
Trotec dränkbara pumpar i TWP-E-serien
Trotec dränkbara pumpar i TWP-E-serien
Trotec dränkbara pumpar i TWP-E-serien
Trotec dränkbara pumpar i TWP-E-serien
  1. Produkter och tjänster
  2. Pumpar
  3. Dränkbara pumpar

Dränkbara pumpar för klarvatten och smutsvatten

Vi har alltid den bästa lösningen för dig: Dränkbara pumpar för klarvatten och dränkbara pumpar för smutsvatten

Dränkbara pumpar: Den viktigaste informationen sammanfattat

Du vill informera dig om dränkbara pumpar och behöver en snabb överblick? Nedan hittar du svaren på de viktigaste frågorna: Vad är en dränkbar pump? Hur fungerar dränkbara pumpar? Vilka köpkriterier bör du beakta innan du bestämmer dig för att köpa en modell?

Funktionssätt för dränkbara pumpar

Dränkbara pumpar arbetar efter centrifugalkraftens princip. Centrifugalkraften verkar utåt vid vrid- och cirkelrörelser kring en rotationsaxel. Denna princip känner man till från vardagen, exempelvis när man tvättar tvätt. När tvättmaskinen centrifugerar trycks vattnet med en snabb rotationsrörelse utåt genom hålen i trumman.

Denna princip använder sig dränkbara pumpar av. Genom en öppning på apparatens undersida sugs först vätskan in. Ett motordrivet skovelhjul transporterar vätskan med centrifugalkraft in i samlingskanalen. Därifrån transporteras den via en tryckmuff till den bortledande slangen och ut ur pumpen.

Den stora fördelen med dränkbara pumpar jämfört med andra pumpar, består i att de kan användas direkt i vätskan. Inga pumpledningar behöver dras till vätskan för att pumpa ut den. Isoleringen på alla spänningsförande delar sörjer för driftsäkerhet. Du kan permanent använda en dränkbar pump av god kvalitet på en konstant uppställningsplats utan att befara skador pga. fukt.

Vad är en dränkbar pump?

Dränkbar pump

Som dränkbara pumpar betecknas pumpar som under driften doppas ner i vätskan - för det mesta vatten - som ska pumpas ut eller pumpas om. I regel är det elektriska pumpar. Beroende av volymen som ska transporteras, kan pumpeffekten ligga mellan 600 och 30 000 liter i timmen. Dränkbara pumpar har ett brett avändningsområde. De lämpar sig lika utmärkt för att användas av brandkår, räddningstjänst och vid katastrofer som för vatten- och avloppsanläggningar, byggplatser och akvaristik.

Användning i poolen
Användning i regnvattentunnor
Användning i kanaler och dräneringsschakt
Idealiskt för utpumpning av dammar

Köpkriterier för dränkbara pumpar

Beroende på var och hur du vill använda den dränkbara pumpen, bör olika köpkriterier prioriteras. Följande kriterier ger en bra första översikt. Detaljerad information om dränkbara pumpar i sortimentet från Trotec finns i respektive detaljbeskrivning.

  • Doppdjup: Doppdjupet motsvarar det maximalt tillåtna avståndet från apparatens övre kant till vattenytan. Det kan bli till ett avgörande köpkriterium när pumpen befinner sig fullständigt under vattnet under driften. På en högvärdig lågvolts-pump är doppdjupet i regel sju meter.
  • Matningshöjd: Matningshöjden beskriver höjdskillnaden mellan platsen för utpumpningen och slutmålet dit vätskan pumpas. En effektstark pump för klarvatten som TWP 7505 E från Trotec har exempelvis en matningshöjd på tio meter och en dränkbar pump för smutsvatten som TWP 11025 E från Trotec en matningshöjd på elva meter. Ligger slutmålet lägre än platsen för utpumpningen är matningshöjden inte relevant, eftersom pumpen inte behöver arbeta när vattnet leds nedåt.
  • Matningseffekt: Matningseffekten för dränkbara pumpar anges i liter per timme. Förstagångs-apparater för privat bruk har ofta bara en matningseffekt på mindre än 1 000 liter. Pumpar med högre effekt transporterar mellan 1 000 och 15 000 liter. Vid en matningsvolym över 10 000 liter i timmen kan den dränkbara pumpen även användas för tuffa uppgifter, vid exempelvis översvämningar.
  • Partikelstorlek / Kornstorlek / Storlek fasta ämnen: Partikelstorleken (kornstorleken eller storleken på fasta ämnen) för dränkbara pumpar anger den maximala diametern på fasta ämnen som vätskan som ska pumpas får innehålla. Pumpar för klarvatten kan trots namnet klara en partikelstorlek på upp till 5 mm. Vid pumpar för smutsvatten är den tillåtna partikelstorleken med 25 mm ännu större.
  • Restvattennivå: Restvattennivån anger hur mycket vatten som efter utpumpningen blir kvar på bottnen eller i behållaren som ska tömmas. På ytsugande dränkbara pumpar är restvattennivån bara några millimeter. Du kan helt enkelt torka av den resterande vätskan efter utpumpningen. Ytsugande pumpar är ett viktigt köpkriterium vid t.ex. vattenskador i byggnader. På modeller av hög kvalitet utan ytsugningsfunktion som TWP 4025 E från Trotec ligger restvattennivån vid ca 35 mm. En sådan restvattennivå är oproblematisk när t.ex. vatten ska pumpas ut ur en brunn.
  • Plast eller rostfritt stål: Dränkbara pumpar med ett pumphus av rostfritt stål är mer robusta mot effekterna av väder, stötar och stötar. Det beständiga materialet förlänger också pumpens livslängd. Sänkbara pumpar av rostfritt stål används därför företrädesvis i brunnar eller regnvattencisterner för att pumpa vatten permanent. Sänkbara pumpar av plast är mobila allrounders med en relativt låg vikt. De är lätta och praktiska att transportera. Vid normal daglig användning är en dränkbar pump med högkvalitativt plasthölje tillräckligt skyddad mot stötar och yttre påverkan.
  • Flytbrytare: Flytbrytaren säkerställer att den dränkbara pumpen slås på och av när en viss vattennivå uppnås. Sänkbara pumpar med låsbara flottörbrytare är särskilt praktiska för att ställa in önskad fyllning eller vattennivå individuellt. Sänkbara pumpar med flottörbrytarlås kan antingen användas i manuell drift med en automatisk till- och frånkopplingsfunktion eller i kontinuerlig drift med en fast flottörbrytare.

Översikt: Vilken dränkbar pump från Trotec lämpar sig bäst för vilken användning?

Typ av dränkbar pump: Dränkbar pump för klarvatten Dränkbara pumpar för smutsvatten
Användningsområden TWP 4005 E / TWP 4006 E / TWP 7505 E / TWP 7506 E TWP 4025 E / TWP 4036 E / TWP 7025 E / TWP 7536 E / TWP 9000 ES / TWP 11025 E / TWP 11000 ES
För klart, lätt förorenat vatten
För starkt förorenat vatten
Lätt klorerat vatten
Källarutrymmen
Läckage tvättmaskin
Regnvattentunnor
Damm/naturbassäng
Vattentunnor
Översvämning
Liten byggrop

Märkeskvalitet till ett förmånligt pris

Pålitliga, kraftfulla och lämpliga för många olika användningsområden: Detta är kvalitetsegenskaperna för dränkbara pumpar från Trotec. Tack vare deras stora effekt klarar de även extrema krav. HighPerformance i alla avseenden. Vi står för märkeskvalitet och professionella lösningar med ett utmärkt förhållande mellan kvalitet och pris!

Våra dränkbara pumpar för klar- och smutsvatten är effektiva och driftsäkra ”undervatten”-pumpar och klarar lätt av stora transportmängder. De är mångsidigt användbara och kan sättas in för bevattnings- och avvattningsuppgifter i rent till starkt nedsmutsat vatten. T.ex. för att pumpa vatten ur sjöar, dammar, floder, pumpa över eller tömma pooler, dammar, cisterner, regnvattentunnor eller för att pumpa vatten ur översvämmade källare.

Beroende av om det handlar om klart vatten eller smutsvatten, plana eller djupa ytor, små eller stora smutspartiklar - rekommenderas en pumplösning som är skräddarsydd för just dina behov. Klarvattenpumpar lämpar sig för pooler, simbassänger, bäcken, cisterner och brunnar medan dränkbara pumpar för smutsvatten pumpar starkt nedsmutsat vatten med en kornstorlek på upp till 25 mm. Därför skiljer vi exempelvis på ytsugande dränkbara pumpar för klarvatten och dränkbara pumpar för smutsvatten.


Skillnaden mellan dränkbara pumpar för klarvatten och dränkbara pumpar för smutsvatten:


Dränkbara pumpar för klarvatten:

Dränkbara pumpar för klarvatten används för en effektiv ut- och ompumpning av vätskor som är rena eller bara lätt förorenade med smutspartiklar, exempelvis spillvatten från hushåll, regn- och lakvatten, läckande tvättmaskiner samt för att tömma pooler. Hur stora smutspartiklarna maximalt får vara utan att pumpen skadas, anges med måttet ”maximal kornstorlek”.

En speciell fördel med de dränkbara pumparna för klarvatten är möjligheten till ”ytsugning”. Med denna tekniska egenskap kan utpumpning ske ned till speciellt låga vattennivåer på bara några millimeter – restvatten kan torkas upp för hand. Den minimala uppsugningsnivån, alltså den lägsta möjliga nivån vid vilken vatten över huvud taget kan pumpas ut, anges i pumpens tekniska data.

Partikelstorlek och restvattennivå i jämförelse
Partikelstorlek och restvattennivå i jämförelse
Partikelstorlek och restvattennivå i jämförelse

I klart vatten får bara smutspartiklar med en diameter på max. 5 mm finnas. För att uppnå ett resultat, där man kan torka upp restvattnet för hand, kan en ytsugande dränkbar pump för klarvatten från Trotec pumpa ut vattnet på en plan yta ned till en restvattennivå på 3 mm.

Dränkbara pumpar för smutsvatten:

Dränkbara pumpar för smutsvatten transporterar starkt förorenat vatten som förekommer exempelvis vid tömning av trädgårdsdammar, bäcken eller cisterner, vid utpumpning av bygg- eller smutsvattengropar, vid uppsugning av vatten ur sjöar, dammar och floder samt vid nöddränering till följd av översvämning. Även här bestämmer den ”maximala kornstorleken” den maximala diametern på föroreningar som den pumpade vätskan får innehålla. Naturligtvis kan de dränkbara pumparna för smutsvatten även pumpa klart vatten. 

Förutom de ovan nämnda, typiska användningstillfällena, omfattar användningsområdet för de dränkbara pumparna för smutsvatten avvattning under svåra och extrema förhållanden. Pga. den högutvecklade tekniken är dessa pumpar en oumbärlig hjälp vid utpumpning av bygg- och smutsvattengropar samt vid nöddränering till följd av översvämning.

Partikelstorlek och restvattennivå i jämförelse
Partikelstorlek och restvattennivå i jämförelse
Partikelstorlek och restvattennivå i jämförelse

I smutsvatten får t.ex. små stenar, träbitar eller jordklumpar med en diameter på upp till 25 mm förekomma. De effektstarka dränkbara pumparna för smutsvatten från Trotec pumpar ut vattnet till en restvattennivå på 35 mm.

En jämförelse av leveranshuvudet och flödeshastigheten för våra dränkbara pumpar:

Leveranshuvud och flödeshastighet

Transporthöjd och transportmängd TWP 4005 E

Leveranshuvud och flödeshastighet

Transporthöjd och transportmängd TWP 7505 E

Leveranshuvud och flödeshastighet

Transporthöjd och transportmängd TWP 4025 E

Leveranshuvud och flödeshastighet

Transporthöjd och transportmängd TWP 7025 E

Leveranshuvud och flödeshastighet

Transporthöjd och transportmängd TWP 11025 E