Dessa är den allmänna leverantörsinformationen och anteckningarna om ingåendet av avtalet, avbeställningspolicyn samt de allmänna villkoren från TROTEC® GmbH för ditt som köpare privata intresse som konsument.


Upprättande av avtal med TROTEC® vid ordinarie köp.

TROTEC® erbjuder, i egenskap av säljare, detta artiklarna i detta webbutikserbjudande som ett icke bindande erbjudande åt potentiella köpare att ingå ett avtal om den erbjudna artikeln. Den potentiella köparen har möjlighet att, genom att klicka på motsvarande knapp, lägga den önskade artikeln i den virtuella varukorgen. Den i den virtuella varukorgen lagda artikeln kan visas när som helst genom att du klickar på varukorgssymbolen. I varukorgsvyn kan du sedan ändra artikelns antal eller radera artikeln helt och hållet. I vidare steg under beställningsförloppet leds du sedan vidare av systemet med hjälp av anvisningar. Innan beställningen avslutas har du alltid möjlighet att ändra beställningens innehåll, korrigera eller radera data. Använd för detta gärna anvisningarna för ändring eller webbläsarens ”Bakåt”-knapp. Det är först under det sista steget i beställningsförloppet, då du klickar på Beställ-knappen, som du förklarar att du har för avsikt att köpa varan till det angivna priset. Därmed blir din avsiktsförklaring bindande och oåterkallelig (se nedan om den ångerrätt som du har rätt till). Avsiktsförklaringen görs genom att du trycker på knappen ”Beställ” i slutet av beställningsförloppet. Bekräftelsen på att din beställning tagits emot tillsammans med TROTEC®:s godkännande av beställningen sker omedelbart efter det att den skickats via automatiserad e-post. Med denna bekräftelse är köpavtalet ingånget.

Avtalets innehåll och lagring

Avtalets innehåll lagras och innehåller beställningsbekräftelsen per e-post jämte alla relevanta uppgifter så som leverantörsidentifiering, beställningens innehåll samt de allmänna villkoren i textform. Avtalsvillkoren kan läsas på följande länk: https://se.trotec.com/shop/av-foer-privatkunder. Innehållet i beställningen, inklusive tidigare beställningar, kan ses och nås i området "Kundinloggning", förutsatt att kunden har registrerat sig. Alla sidor i erbjudandet från TROTEC® kan när som helst skrivas ut via webbläsarens skrivarfunktion.

Språk

Du kan välja olika språk för webbutiken; de avtalsenliga språken är tyska, engelska, finska, franska, polska, och turkiska. För avtalsförhållandena och genomförandet gäller emellertid det tyska språket.

Information om ångerrätt

Ängerrätt

Ångerrätt för privat handlande kunder, gäller inte näringsidkare.

Du har rätt att häva avtalet inom fjorton dagar utan att ange några skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är fraktbolaget, har tagit varorna i besittning. För att utöva din ångerrätt måste du

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefax: +49 2452 962-92450
E-post: online-se@trotec.com
informera oss om ditt beslut att frånträda avtalet genom en tydlig förklaring (t.ex. brev som skickas per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade ångerblanketten, men det är inte obligatoriskt. 

För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om att du utövar ångerrätten innan ångerfristen löper ut

Undantag från ångerrätten:

Ångerrätten gäller inte för avtal om leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning grundar sig på ett individuellt val eller beslut som fattats av konsumenten är avgörande eller som tydligt är anpassade till konsumentens personliga behov, samt för avtal om leverans av förseglade varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte lämpar sig för återlämning, om förseglingen har brutits efter leveransen.

Följder av återkallelse

Om du ångrar detta avtal ska vi utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar då vi mottagit ditt meddelande om att du ångrar detta avtal, återbetala alla betalningar som vi erhållit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag av extra kostnader som uppkommit genom att du valt ett annat fraktsätt än det som vi erbjuder i form av bästa standardleverans). För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen har överenskommits; i inget fall ska du stå för avgifterna för denna återbetalning. Vi kan vägra denna återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att varorna returnerats, beroende på vilket som inträffar först.

Varor som kan skickas med paket

Du ska returnera eller överlämna varorna senast inom fjorton dagar från den dag du meddelat oss om att du ångrar detta avtal, till 
TROTEC GmbH
Retourenabteilung TOR 42
Konrad-Zuse-Str. 1a
D-52477 Alsdorf

. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan tidsfristen på fjorton dagar har löpt ut. Du ska stå för de direkta kostnaderna för retur av varorna. 

Varor som inte kan skickas med paket

Vi hämtar varorna. Du ska stå för de direkta kostnaderna för retur av varorna upp till ,- EUR 79,00.

Du behöver bara betala för varornas värdeminskning om denna värdeminskning beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att testa varornas kvalitet, egenskaper och funktion.


Slut på information om ångerrätt

Mall ångerrättsblankett

(Om du vill säga upp avtalet ska du fylla i och skicka tillbaka den här blanketten.)

Till:
Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
eller
fax: +49 2452 962-92450
eller
e-post: online-se@trotec.com

Härmed säger jag/vi (*) upp det av oss (*) ingångna avtalet för köpet för följande
varor (*)/utförandet av följande tjänst (*)
Beställt den (*)/erhållen den (*)
Konsumentens namn
Konsumentens titel
Konsumentens signatur (endast för meddelande i pappersform)
Datum

_______________________
(*) Stryk det som inte är tillämpligt..

Hänvisning till lagstadgade undantag från ångerrätten:

Enligt § 312g avs. 2 BGB gäller ångerrätten såvida inget annat avtalats, bl.a. inte vid

 1. Avtal om leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller beslut som fattats av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov, (...)
 2. avtal om leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara i en förseglad förpackning om förseglingen har brutits efter leveransen, (...).

 

Information om förpackning av returer:

Vid återkallelse eller återlämning av varor rekommenderar vi att originalförpackningen används för att undvika skador på varorna vid återlämningen. Om detta inte längre finns tillgängligt, använd i möjligaste mån en liknande lämplig förpackning (kartong och artikelskydd) för att undvika transportskador.


Allmänna villkor från TROTEC GmbH

1. Villkorens giltighet
TROTEC  GmbH (hädanefter TROTEC®) tillhandahåller alla leveranser och tjänster uteslutande på grundval av dessa villkor.

2. Föremål för avtalet
Det aktuella föremålet och omfattningen av leveransen/tjänsten under köpavtalet utgår från artikelbeskrivningen som finns att läsa från tidpunkten för beställningen av det aktuella erbjudandet från TROTEC®. Garantier gäller endast om de anges i artikelbeskrivningen eller garanterats av TROTEC® i textform.

3. Betalningsvillkor/motkrav

 1. Du betalar flexibelt och bekvämt i förskott, med PayPal©, kreditkort eller via postförskott.
  1. . Där förskottsbetalning väljs som betalningssätt bekräftar TROTEC® beställningen i textform och inhämtar då det faktureringsbara beloppet via faktura. Efter inkommen betalning sker leveransen av den beställda varan.
  2. Där betalning via PayPal© valts genomför systemet betalningen enligt de villkor som anges av PayPal©. Se närmare detaljer om detta här: PayPal©.
  3. Där betalning med kreditkort väljs beräknas det fakturerade beloppet av TROTEC® mot kreditkortsföretaget i samband med slutförandet av beställningen. Efter kredit från TROTEC® sker leveransen av den beställda varan. Allmänna affärsvillkor gäller för respektive kreditkortsutgivande bank/företag. Transaktionen genomförs via Saferpay, ett verifierat betalningssystem för kreditkort som utför en validitetskontroll som en del av betalningsförloppet. TROTEC® sparar inte dina kreditkortsuppgifter. Läs om detta i dataskyddspolicyn under punkt 8.
  4. Där betalning mot postförskott väljs inhämtas det fakturerade beloppet av TROTEC® tillsammans med kostnader som tillkommer för leverans mot postförskott direkt vid utlämning via utlämningsstället. De extra kostnader som uppstår framgår i översikten över fraktkostnader för respektive produkt.
 2. Om TROTEC® efter det att avtalet har ingåtts får kännedom om omständigheter som försvårar uppfyllandet av köparens avtalsförpliktelser, t.ex. betalningsskyldighet, har TROTEC® rätt att vägra genomföra beställningen tills en säkerhet (t.ex. garanti) eller fullgörande (t.ex. betalning) har tillhandahållits; TROTEC® ska fastställa en rimlig tidsfrist för detta.
 3. Köparen har endast rätt att kvitta mot TROTEC® med en obestridd eller lagligt fastställd motfordran. Det är endast tillåtet att hävda en retentionsrätt om motkravet grundar sig på samma avtalsförhållande.

4. Leverans

 1. Där en leverans inte är möjlig på grund av utebliven självleverens har TROTEC® rätt att frånträda avtalet. TROTEC® ska utan dröjsmål underrätta mottagen om att varan/varorna inte är tillgänglig(a) och blir då skyldig att utan dröjsmål ersätta redan betalda ersättningar.
 2. Uppgifterna om leveransberedskap avser lagerstatus i centrallagret. Läs mer om detta i Info Center.
 3. Två veckor efter det att ett leveransdatum eller en leveransperiod har överskridits kan köparen skriftligen begära att TROTEC® gör avtalet inom en rimlig tid, dock minst 10 dagar. Detta gäller inte om köparen har underlåtit eller vägrat att samarbeta vid fullgörandet. Om TROTEC® inte håller den satta fristen kan köparen frånträda avtalet. Detta gäller inte om överskridandet av tidsfristen beror på force majeure och andra oförutsägbara hinder, t.ex. upplopp, driftsstörningar, strejker, lockouter, även om de inträffar hos TROTEC®:s leverantörer eller underleverantörer.
 4. TROTEC® X® förbehåller sig rätten till sedvanliga avvikelser, förutsatt att föremålet för utförandet inte ändras väsentligt och att detta är rimligt för köparen.
 5. Färgerna på en bildskärm kan avvika från den verkliga färgerna.

5. Garanti
Alla varor från vår butik omfattas av den lagstadgade garantin i enlighet med följande bestämmelser: .

 1. Ny vara
  Följande bestämmelser ska gälla för beställning av nytillverkade varor.
  1. Garantiperioden är två år och börjar när varorna levereras/hämtas.
  2. Om drifts- eller underhållsinstruktionerna från tillverkaren eller TROTEC® inte följs, ändringar görs i produkterna, delar byts ut eller förbrukningsmaterial används som inte överensstämmer med de ursprungliga specifikationerna, gäller inte garantin om felet bevisligen beror på denna avvikelse.
  3. Restposter och varor som skadats under transporten ska betraktas som nya varor om de inte uttryckligen är märkta som begagnade varor.
  4. Oberoende garantianspråk från tillverkaren eller TROTEC® påverkas inte av ovanstående bestämmelser.
  5. För programvara, i den mån den är föremål för tjänstens omfattning, gäller dessutom siffran 9
 2. Begagnad vara
  Följande bestämmelser ska gälla för beställning av begagnade varor.
  1. Garantiperioden är ett år och börjar när varorna levereras/hämtas.
  2. När det gäller tjänster som erbjuds för en tredje parts räkning agerar TROTEC® endast som mellanhand och är inte köparens avtalspartner.
  3. Uttryckliga garantiförklaringar, försäkringar eller garantier i varubeskrivningen påverkas inte av detta.
  4. För programvara, i den mån den är föremål för tjänstens omfattning, gäller dessutom siffran 9.

6. Ansvar

 1. skadeståndskrav på vilken rättslig grund som helst, oavsett om det rör sig om underlåtenhet att fullgöra, åsidosättande av avtalsenliga eller lagstadgade sekundära förpliktelser, vårdslöshet vid avtalets ingående, avtal med skyddseffekt för tredje part och skadeståndsskyldighet, ska uteslutas mot TROTEC® , liksom mot dess lagliga representanter och mot deras ställföreträdare eller medhjälpare, såvida inte skadan beror på uppsåt eller grov vårdslöshet. Detta ska inte gälla vid skadeståndskrav som grundar sig på en kvalitetsgaranti som är avsedd att skydda köparen mot risken för följdskador orsakade av en defekt.
 2. TROTEC® ansvarar i övrigt
  1. för hela skadeståndet i händelse av egen grov vårdslöshet, grov vårdslöshet hos sina lagliga företrädare och ledande ställföreträdare, men inte i händelse av grov vårdslöshet från enskilda ställföreträdare;
  2. dessutom i sak för varje klandervärt åsidosättande av kardinala förpliktelser, i detta fall även från enskilda ställföreträdare.
  3. Ansvaret ska begränsas till ersättning för typiskt förutsebar skada.

7. Undantag
Ovanstående uteslutning av garanti och ansvar enligt klausulerna 5 och 6 gäller inte för skador till följd av skador på liv, kropp eller hälsa som grundar sig på ett vårdslöst åsidosättande av TROTEC®:s skyldigheter eller ett uppsåtligt eller vårdslöst åsidosättande av TROTEC®:s lagliga representants eller ställföreträdares skyldigheter.

8. Dataskydd
Läs dataskyddspolicyn i huvudmenyn, som ger relevanta förklaringar till datainsamlingen.

9. Särskild information för programvarudelar/leverans av programvara
Om programvaran är en del av driften och/eller användningen av föremålet för utförandet eller en del av leveransen ska följande särskilda villkor gälla.

 1. Programvaran får endast användas och tillämpas för det avsedda ändamålet. All reproduktion är förbjuden om den inte uttryckligen tillåts av respektive programvarutillverkare. I vilket fall som helst gäller tillverkarens licensvillkor.
 2. I vilket fall som helst bör de äganderätter som följer av relevanta lagar, t.ex. europeisk och internationell upphovsrättslagstiftning, varumärken eller andra industriella äganderätter, respekteras.
 3. TROTEC® garanterar programvarukomponenternas funktionalitet endast inom ramen för respektive tillverkares specifikationer.
 4. Dessutom ska programvarutillverkarnas allmänna villkor och licensvillkor gälla, vilka i detta fall också ska ingå i avtalet som en del av avtalet.

10. Särskild information gällande artiklar vid utrikeshandel
Vissa artiklar är endast avsedda för den inre europeiska marknaden och omfattas av exportförbud till tredje land. Om försäljningen av en vara är förbjuden enligt lagbestämmelser förbehåller sig TROTEC® rätten att av goda skäl frånträda avtalet och kommer omedelbart att informera avtalspartnern om detta och utan dröjsmål återbetala de belopp som betalats.

11. Gåvor/associerad handel

I den mån kostnadsfria gåvor ingår i enskilda artiklar är dessa kopplade till huvudtransaktionen och kan inte ifrågasättas separat. Äganderätten till gåvorna övergår inte till köparen förrän ångerfristen för huvudartikeln har löpt ut.

 1. Om huvudtransaktionen återkallas ska gåvan också återlämnas som en del av grundtransaktionen och fortfarande vara TROTEC®:s egendom.

13. Tillämplig lagstiftning
Förbundsrepubliken Tysklands lag ska uteslutande tillämpas på alla rättsliga förhållanden mellan parterna, med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor, om köparen senare flyttar sin hemvist eller vanliga vistelseort utomlands eller är oåtkomlig.


Identifiering av leverantören:

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-795
Telefax: +49 2452 962-92450
E-post: online-se@trotec.com
Internet: https://se.trotec.com/shop/

 

Bolagets registreringsdomstol: Aachens tingsrätt - HRB 13453
företrädda av verkställande direktörerna: Joachim Ludwig, Sascha Linden, Stefan Liedtke, Joffrey Petit