Detta är den allmänna informationen om leverantören och informationen om avtalets tillkomst samt de allmänna affärsvillkoren från TROTEC®GmbH för affärsrelaterade aktiviteter eller din självständiga aktivitet inom ramen för näringsidkare.


Upprättande av avtal med TROTEC® vid ordinarie köp.

TROTEC® offererar som leverantör detta webbutikserbjudande för inställd artikel som ett icke bindande erbjudande åt köpintresserade för avtalets ingående om den erbjudna artikeln/tjänsten. Den potentiella köparen har möjlighet att, genom att klicka på motsvarande knapp, lägga den önskade artikeln i den virtuella varukorgen. Den i den virtuella varukorgen lagda artikeln kan visas när som helst genom att du klickar på varukorgssymbolen. I varukorgsvyn kan du sedan ändra artikelns antal eller radera artikeln helt och hållet. I vidare steg under beställningsförloppet leds du sedan vidare av systemet med hjälp av anvisningar. Innan beställningen avslutas har du alltid möjlighet att ändra beställningens innehåll, korrigera eller radera data. Använd för detta gärna anvisningarna för ändring eller webbläsarens ”Bakåt”-knapp. Först efter det sista steget i beställningsförloppet, då du klickar på beställ-knappen, intygar du din avsikt att förvärva artikelm/tjänsten till det angivna priset. Därmed blir din avsikt bindande och oåterkallelig. Avgivande av avsikt sker genom att du bekräftar med knappen ”Skicka beställning” i slutet av beställningsförloppet. Bekräftelsen för ingåendet av din beställning sker tillsammans med mottagande av beställningen hos TROTEC® omedelbart efter utskick i textform via automatiserad e-post. Med denna bekräftelse är köpavtalet ingånget. 

Avtalets innehåll och lagring

Avtalets innehåll lagras och innehåller beställningsbekräftelsen per e-post jämte alla relevanta uppgifter så som leverantörsidentifiering, beställningens innehåll samt de allmänna villkoren i textform. Avtalsvillkoren kan läsas via följande länk: https://se.trotec.com/shop/av-foer-foeretagskunder . Beställningens innehåll kan även ses och hämtas tidigare i området ”Kundinloggning”, förutsatt att kunden har registrerat sig där.
Varje sida som omfattas av erbjudandet från TROTEC® kan alltid skrivas ut med webbläsarens utskriftsfunktion eller med knappen nedtill på sidan, ”Skriv ut sida“.

Språk

Du kan välja olika språk för webbutiken; de avtalsenliga språken är tyska, engelska, finska, franska, italienska, polska, rumänska, svenska, spanska och turkiska. För avtalsförhållandena och genomförandet gäller emellertid det tyska språket.

Allmänna villor från TROTEC® GmbH

1. Villkorens giltighet

TROTEC® GmbH (hädanefter TROTEC®) tillhandahåller alla leveranser och tjänster uteslutande på grundval av dessa villkor. Avvikande affärsvillkor för avtalspartners utgör inte avtalskomponent, det kan då vara så att de från TROTEC® i textform uttryckligen godkänt och i avtalet ingående och gäller då endast för respektive förlopp.

2. Föremål för avtalet

Det aktuella föremålet och omfattningen av leveransen/tjänsten under köpavtalet utgår från artikelbeskrivningen som finns att läsa från tidpunkten för beställningen av det aktuella erbjudandet från TROTEC®. Garantier gäller endast om de anges i artikelbeskrivningen eller garanterats av TROTEC® i textform.

3. Betalningsvillkor/motkrav

Betalning sker flexibelt och bekvämt med kreditkort, via Paypal expressköp, mot postförskott, som förskottsbetalning eller med faktura (endast för offentliga institutioner).

 1. Där betalning med kreditkort väljs beräknas det fakturerade beloppet av TROTEC® mot kreditkortsföretaget i samband med slutförandet av beställningen. Efter kredit från TROTEC® sker leveransen av den beställda varan. Allmänna villkor gäller för respektive kreditkortsutgivande bank/företag. Genomförandet sker via Saferpay, ett kontrollerat kreditkortbetalningssystem, som inom ramen för betalningsförlopp genomför en giltighetskontroll. TROTEC® sparar inga kreditkortsdata. Läs om detta i dataskyddspolicyn.
 2. Där betalning via PayPal© valts genomför systemet betalningen enligt de villkor som anges av PayPal©. Se närmare detaljer om detta här: PayPal© eller i Info-Center.
 3. Där betalning mot postförskott väljs inhämtas det fakturerade beloppet av TROTEC® tillsammans med kostnader som tillkommer för leverans mot postförskott direkt vid utlämning via utlämningsstället. De tillkommande kostnaderna omnämns i erbjudandet. Erforderliga data förmedlas till fraktbolaget. Läs om detta i dataskyddspolicyn.
 4. Om försändelsen inte hämtas ut mot postförskott ska köparen stå för de uppkomna postförskotts- och transportkostnaderna tillika administrationskostnad på 30,00 €; respektive avtalspart förbehåller sig rätten att bevisa ett högre eller lägre skadestånd.
 5. Där förskottsbetalning väljs som betalningssätt bekräftar TROTEC® beställningen i textform och inhämtar då det fakturabeloppet per faktura. Dessa kan betalas omedelbart. Efter inkommen betalning sker leveransen av den beställda varan/tillhandahållandet av tjänsten. Dessutom informeras det om att fakturan enligt lag förfaller 30 dagar efter faktureringsdatumet.
 6. Där faktura väljs som betalningssätt (endast för offentliga institutioner) sker leveransen av varorna omedelbart efter beställningen. Fakturan förfaller omedelbart för betalning. Parterna kommer överens om att betalningen ska regleras inom fem dagar efter fakturan utfärdats. Det informeras om att oberoende av en påminnelse gäller att förfallodatum infaller 30 dagar efter fakturans utfärdande (§ 286 avsn. 2 BGB), enligt standardregleringen i sats 3. Det informeras om att köparen kommit efter med att betala fakturan om han/hon inte betalat densamma inom 30 dagars betalningsfrist, enligt § 286 BGB.
 1. Såvida det enligt avtalet kommer TROTEC® till kännedom om omständigheter som kränker innehållandet av de avtalsenliga skyldigheterna, så som betalningsskyldigheter, har TROTEC® rätt att vägra utföra beställningen tills att en säkerhet (så som borgen) eller fullföljande (så som betalning) ges; TROTEC® kommer i så fall att lämna en lämplig tidsfrist (§ 321 BGB).
 2. Köparens avräkning gentemot TROTEC® är endast tillåten med ett obestridligt eller juridiskt bindande och fastställt motkrav. Det är endast tillåtet att hävda en retentionsrätt om motkravet grundar sig på samma avtalsförhållande.

4. Leverans

 1. Där en leverans inte är möjlig på grund av utebliven självleverens har TROTEC® rätt att frånträda avtalet. TROTEC® ska utan dröjsmål underrätta köparen om att varan/varorna inte är tillgänglig(a) och omedelbart återbetala redan erlagd ersättning.
 2. Leverans sker inom 1 till 3 arbetsdagar inom EU. Utanför EU är leveranstiden 3 till 5 arbetsdagar. Denna leveransinformation beror på tiden efter beställningens ingående och till betalningsbekräftelsen. Uppgifterna för färdigställande inför avsändning är relaterade till lagerstatus på centrallagret samt försändelse efter betalningsbekräftelse. Leveranstiden från beställning beror därför även på valt betalningssätt (så som Paypal® eller kreditkort) samt tillgängligheten. Läs om detta i leveransstatusindikeringen.
 3. Om föremålet eller omfattningen av köparens önskemål ändras efter att erbjudandet mottagits (från TROTEC®) inträder i detta fall en ny leveransfrist, vilket även gäller den oförändrade delen av beställningen.
 4. Köparen kan två veckor efter att en leveranstid eller en leveransfrist har överskridits skriftligen kräva att TROTEC® uppfyller avtalet inom en lämplig tidsfrist på minst 10 dagar. Detta gäller inte om köparen har underlåtit eller vägrat att samarbeta vid fullgörandet från TROTEC®:s sida. Om TROTEC® inte håller den satta tidsfristen kan köparen frånträda avtalet (§ 323 BGB). Detta gäller inte om överskridandet av tidsfristen beror på force majeure och andra oförutsägbara hinder, t.ex. upplopp, driftsstörningar, strejker, lockouter, även om de inträffar hos TROTEC®:s leverantörer eller underleverantörer. TROTEC® förbehåller sig vanliga avvikelser såvitt föremålet inte ändrats avsevärt och att denna är rimlig för köparen.
 5. Färgerna på en bildskärm kan avvika från den verkliga färgerna.

5. Risköverföring

 1. Risken för förlust eller försämring av varan ska övergå till köparen vid överlämnandet till eller köparens underlåtenhet att ta emot varan, vid försäljning genom leverans till en annan plats än platsen för utförandet, redan vid överlämnandet till den person som utför transporten. Om leverans blir omöjlig eller förhindras utan TROTEC®:s vållande till följd av bristande samarbete från köparens sida övergår risken till köparen när denne underrättas om att varorna är färdiga att levereras.
 2. TROTEC® förbehåller sig rätten att skicka varan på annat sätt än det angivna leveranssättet; även vid avvikande anvisning från köparen, om det härvid inte innebär en väsentligt högre risk för försämring eller förlust. Ett ansvar enligt § 447 II BGB (tyska civillagen) är begränsat till fall av grov vårdslöshet och uppsåt.
 3. Skador som redan fanns som sådana i artikelbeskrivningen när avtalet ingicks kan inte erkännas som transportskador.

6. Besiktning och skadestånd

Köparen ska undersöka den levererade varan direkt efter mottagandet avseende transportskador och omgående underrätta TROTEC® i textform om befintliga skador. TROTEC® överlåter de lagstadgade rättigheterna till köparen eller gör dem gällande i eget namn, i den mån som en berättigad transportskada har anmälts; När det gäller det sistnämnda åtar sig den kommersiella köparen att ge TROTEC® tillstånd att samla in pengar i den utsträckning som är nödvändig.

 1. Om köparen är i dröjsmål med att ta emot varan ska denne bära alla risker för förlust eller försämring, såvida inte TROTEC® anklagas för grov vårdslöshet eller uppsåt. TROTEC® är i detta fall befogade att avvisa en ny försändelse och kan av köparen begära en förskottsbetalning för de nya leveranskostnaderna inom en lämplig tidsfrist.
 2. Om köparen inte uppfyller skyldigheten att hämta varorna eller betala fraktkostnaderna inom den tid som anges i punkt b ovan, har TROTEC® rätt att häva avtalet och kräva skadestånd.
 3. I den mån TROTEC® har rätt att frånträda avtalet, har TROTEC® rätt att begära skadestånd. Detta uppgår till 30% av varans nettovärde plus andra upplupna transport- och lagerkostnader. Vi förbehåller oss rätten att kräva högre skadestånd. Det står köparen fritt att bevisa att skadan var mindre.

7. Garanti

 1. Ny vara
  Följande bestämmelser ska gälla för beställning av nytillverkade varor.
  1. Garantiperioden är ett år och börjar när varorna levereras/hämtas. Varan ska utan dröjsmål undersökas vid leverans/upphämtning avseende brister. Uppenbara fel måste rapporteras till TROTEC® i textform inom två arbetsdagar efter leverans/avhämtning eller kännedom om varorna. Icke uppenbara fel ska rapporteras till TROTEC® i textform inom tre arbetsdagar efter det att felet uppstått..
  2. Om köpet är ett ömsesidigt kommersiellt köp, avtalas att skyldigheten att anmäla fel enligt § 377 i den tyska handelslagen (HGB) är uppfylld om TROTEC® mottar en skriftlig anmälan inom två arbetsdagar efter mottagandet av varan eller upptäckten av felet.
  3. Om det finns ett fel eller om ett sådant fel uppstår under garantiperioden har TROTEC® rätt att avhjälpa felet genom efterleverans, ersättningsleverans eller rättelse, enligt eget val. Om detta inte leder till att produkten är fri från fel även sedan två försök att avhjälpa felet har gjorts, behåller köparen sina lagstadgade garantirättigheter.
  4. Om drifts- eller underhållsinstruktionerna från tillverkaren eller TROTEC® inte följs, ändringar görs i produkterna, delar byts ut eller förbrukningsmaterial används som inte överensstämmer med de ursprungliga specifikationerna, omfattas de inte av garantin.
  5. Undantaget från garantin är naturligt slitage på underliggande drivmedel och tillbehör.
  6. Restposter och varor som skadats under transporten ska betraktas som nya varor om de inte uttryckligen är märkta som begagnade varor.
  7. Oberoende garantianspråk från tillverkaren eller TROTEC® påverkas inte av ovanstående bestämmelser.
  8. För programvara, i den mån den är föremål för tjänstens omfattning, gäller dessutom siffran 11.
 2. Begagnad vara
  Följande bestämmelser ska gälla för beställning av begagnade varor.
  1. Begagnade produkter, inklusive de som erbjuds i köparens beställning, och demonstrationsenheter säljs utan någon som helst garanti.
  2. Uttryckliga garantiförklaringar, försäkringar eller garantier i varubeskrivningen påverkas inte av detta.
  3. För programvara, i den mån den är föremål för tjänstens omfattning, gäller dessutom siffran 11.

8. Ansvar

Skadeståndskrav på vilken rättslig grund som helst, oavsett om det rör sig om underlåtenhet att fullgöra, åsidosättande av avtalsenliga eller lagstadgade sekundära förpliktelser, vårdslöshet vid avtalets ingående, avtal med skyddseffekt för tredje part och skadeståndsskyldighet, ska uteslutas mot TROTEC®, liksom mot dess lagliga representanter och mot deras ställföreträdare eller medhjälpare, såvida inte skadan beror på uppsåt eller grov vårdslöshet. Detta ska inte gälla vid skadeståndskrav som grundar sig på en kvalitetsgaranti som är avsedd att skydda köparen mot risken för följdskador orsakade av en defekt.

TROTEC® ansvar i övrigt

 1. för hela skadeståndet i händelse av egen grov vårdslöshet, grov vårdslöshet hos sina lagliga företrädare och ledande ställföreträdare, men inte i händelse av grov vårdslöshet från enskilda ställföreträdare;
 2. dessutom i sak för varje klandervärt åsidosättande av kardinala förpliktelser, i detta fall även från enskilda ställföreträdare.
 3. Ansvaret ska begränsas till ersättning för typiskt förutsebar skada.

9. Undantag

Ovanstående uteslutning av garanti och ansvar enligt klausulerna 7 och 8 gäller inte för skador till följd av skador på liv, kropp eller hälsa som grundar sig på ett vårdslöst åsidosättande av TROTEC®:s skyldigheter eller ett uppsåtligt eller vårdslöst åsidosättande av TROTEC®:s lagliga representants eller ställföreträdares skyldigheter.

10. Dataskydd/info

Läs dataskyddspolicyn i huvudmenyn under Dataskyddspolicy.

11. Särskild information för programvarudelar/leverans av programvara

Om programvaran är en del av driften och/eller användningen av föremålet för utförandet eller en del av leveransen ska följande särskilda villkor gälla.

 1. Programvaran får endast användas och tillämpas för det avsedda ändamålet. All reproduktion är förbjuden om den inte uttryckligen tillåts av respektive programvarutillverkare. I vilket fall som helst gäller tillverkarens licensvillkor.
 2. I vilket fall som helst bör de äganderätter som följer av relevanta lagar, t.ex. europeisk och internationell upphovsrättslagstiftning, varumärken eller andra industriella äganderätter, respekteras.
 3. TROTEC® garanterar programvarukomponenternas funktionalitet endast inom ramen för respektive tillverkares specifikationer.
 4. Dessutom ska programvarutillverkarnas allmänna villkor gälla, vilka i detta fall också ska ingå i avtalet som en del av avtalet.

12. Gåvor/associerad handel

I den mån kostnadsfria gåvor ingår i enskilda artiklar är dessa kopplade till huvudtransaktionen och kan inte ifrågasättas separat. Äganderätten till gåvorna övergår inte till köparen förrän ångerfristen för huvudartikeln har löpt ut.

 1. Om huvudtransaktionen återkallas ska gåvan också återlämnas som en del av grundtransaktionen och fortfarande vara TROTEC®:s egendom.

13. Särskild information gällande artiklar vid utrikeshandel

Vissa artiklar är endast avsedda för den inre europeiska marknaden och omfattas av exportförbud till tredje land. Om försäljningen av en vara är förbjuden enligt lagbestämmelser förbehåller sig TROTEC® rätten att av goda skäl återkalla avtalet och kommer omedelbart att informera avtalspartnern om detta och utan dröjsmål återbetala de belopp som betalats.

14. Plats för fullgörandet, behörig domstol, tillämplig lag

Platsen för fullgörande och exklusiv jurisdiktion för båda parter ska vara 52525 Heinsberg; detta ska även gälla för växlar och checkfordringar.

 1. Förbundsrepubliken Tysklands lag ska uteslutande tillämpas på alla rättsliga förhållanden mellan parterna, med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor, även om köparen har sin hemvist eller vanliga vistelseort utomlands eller levereras utomlands. Detsamma gäller om förvärvaren senare flyttar sin vanliga vistelseort utomlands eller är oanträffbar.

Identifiering av leverantören:

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-795
Telefax: +49 2452 962-92450
E-post: online-se@trotec.com

Bolagets registreringsdomstol: Aachens tingsrätt - HRB 13453
företrädda av verkställande direktörerna: Joachim Ludwig, Sascha Linden

Information om lösning av tvister online:

EU-kommissionen har inrättat en internetplattform för lösning av tvister online (s.k. ”online-plattform”) Online-plattformen fungerar som en kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister om avtalsförpliktelser som uppstår i samband med onlineförsäljningsavtal. Du når online-plattformen på följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Trotec GmbH deltar inte i förlikningsförfaranden.