Din integritet är viktig för oss

Föremål för denna förklaring är inhämtandet, bearbetningen och nyttjandet (”användningen”) av personuppgifter som inhämtas om du utnyttjar erbjudandet från TROTEC®. Vi är glada över ditt intresse för vår webbplats. Nedan informerar vi dig om vår hantering av dina data.
TROTEC® inhämtar och använder data endast då detta är tillåtet enligt den dataskyddsrättsliga bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och den federala dataskyddslagen (BDSG) samt telemedialagen (TMG) (Tyskland). Därvid förfar TROTEC® enligt principerna i den allmänna dataskyddsförordningen, nämligen

 • Dataminimering (”så mycket som anses nödvändigt”)
 • Datanoggrannhet (”ingen ändring vid inhämtning av data”)
 • Ändamålsbegränsning (”endast så att det uppfyller ändamålet”)
 • Datasäkerhet (”skyddsåtgärder för data” t.ex. SSL-kryptering)
 • Transparens (”bearbeta entydiga uppgifter”)

I enlighet med detta samt beroende på nödvändigheter inhämtas data endast om dessa krävs för nyttjande och service från TROTEC® eller om data, i synnerhet personuppgifter, krävs för genomförande av ett köp eller andra tjänster.

Allmänt

 1. Ansvarigt organ
  Ansvarigt organ för dataskyddsrätten är TROTEC® GmbH (se kontaktinformation) enligt art. 4 nr. 4 i EU-förordning 2016/679 (”GDPR”). Om du har några frågor om dina data eller vill göra bruk av det här beskrivna rättsliga bruket använder du enkelt kontaktformuläret. Självklart kan du utnyttja erbjudandet från TROTEC® utan att lämna uppgifter om dig själv eller behöva lämna personuppgifter. Endast åtkomstuppgifter utan personlig referens (t.ex. namnet på internetleverantören, den typ av webbläsare som används, den sida från vilken du besöker webbplatsen eller namnet på den begärda filen) samlas in; det är inte möjligt att spåra uppgifterna till din person. Dessa data används uteslutande för att förbättra vårt erbjudande.

 2. Inget samtycke genom användning
  Användningen av dina uppgifter regleras av tillämpliga rättsliga bestämmelser, särskilt den federala dataskyddslagen och telemedielagen. Om uppgifter samlas in för ett ändamål som kräver ditt samtycke enligt dessa bestämmelser kommer du i varje enskilt fall att tillfrågas om ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden och/eller invända mot framtida användning av dina uppgifter. Enbart registrering, användning av tjänsterna eller kännedom om detta uttalande ersätter inte ditt uttryckliga samtycke.

 3. Användning av dina data
  Nedan ges en kort beskrivning om möjligheterna att använda dina data. När du besöker webbplatsen via din webbläsare eller appen via din mobila enhet samlar vi endast in personuppgifter som din webbläsare eller mobila enhet automatiskt överför till oss för att du ska kunna besöka vår webbplats eller app och för att säkerställa stabilitet och säkerhet. Detta kan framförallt röra sig om

  • din IP-adress,
  • innehåll, datum och klockslag för förfrågan,
  • webbplatsen, som vidarebefordrades från förfrågan,
  • den begärda sidan,
  • datamängd som ska överföras,
  • Använd webbläsartyp
  • Ditt operativsystem,
  • språk och version av webbläsarprogram
  • din internettjänstleverantör

  . Bearbetningen av dessa data avser

  • garantin för ett friktionsfri uppkoppling till webbplatsen,
  • visning av våra tjänster och produkter,
  • användningsbarheten av våra tjänster,
  • utvärderingen och systemsäkerheten och -stabiliteten samt
  • för andra administrativa ändamål.

   Den rättsliga grunden för denna behandling av dina personuppgifter är artikel 6.1 p. 1 lit. f i GDPR. Vårt legitima intresse följer av de ovan nämnda syftena med datainsamlingen.

 1. Insamling av data
  Personuppgifter samlas in när du inleder en beställningsprocess, skapar ett kundkonto eller registrerar dig för nyhetsbrevet; i processen samlas information om dig och de uppgifter som krävs för behandlingen in. Av dessa uppgifter är endast de uppgifter som krävs för avtalsförhållandet obligatoriska. När du använder funktionen för återkommande kunder samlar TROTEC® automatiskt in och lagrar teknisk information i de serverloggar som din webbläsare skickar till oss. I synnerhet handlar det om uppgifter som har lagrats i så kallade cookies (se avsnittet "Cookies") och som krävs för servicefunktioner.

 2. Behandling och användning av uppgifter
  TROTEC® använder de insamlade uppgifterna för fyra grundläggande syften, även om alla uppgifter inte används för alla syften:
  1. Uppgifterna om din person och adress för ditt konto (inventeringsuppgifter) används för att upprätta och behandla användarförhållandet (beställningen).
  2. Vi använder uppgifterna om din användning av de enskilda erbjudandena (användningsuppgifter) för den tekniska behandlingen av användningstjänsten (förenklad beställning). Det kan hända att uppgifter om användningen av olika tjänster kombineras för fakturering.
  3. När avtalet har fullföljts och köpeskillingen har betalats kommer dina uppgifter att spärras för vidare användning och raderas efter utgången av de lagringstider som gäller enligt skatte- och handelslagstiftningen, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning och utnyttjande av dina uppgifter (kundkonto).
  4. Vid anmälan till nyhetsbrevet används din e-postadress för egna marknadsföringsändamål tills att du avanmäler dig från nyhetsbrevet.

 3. Dataöverföring till tredje part
  TROTEC® förmedlar dina personuppgifter till tredje part endast om:
  1. Överföringen är nödvändig för att genomföra eller fakturera en beställning, i synnerhet om en tredje part behöver dessa uppgifter för att kunna hantera avtalsförhållandet (t.ex. kreditkortsföretag eller leverantörer av frakttjänster; i detta fall överförs uppgifterna till den tredje parten endast i den mån det är nödvändigt för tjänsten).
  2. Om det finns ett legitimt intresse från vår sida kommer personuppgifter i enskilda fall att vidarebefordras till tredje part inom de gränser som lagen tillåter, som kan ha befogenhet att kontrollera giltigheten av de uppgifter som lämnats in (t.ex. kreditkortsinformation, kontouppgifter etc.) och kreditvärdigheten. Under processen vidarebefordras uppgifterna endast till de kontor som krävs för behandlingen. Detta är banken och följande företag som TROTEC® samarbetar med:

   Kreditkortsverifieringsföretag
   B+S Card Service GmbH
   Lyoner Straße 9
   D-60528 Frankfurt/Main

   Logistikföretag
   I enlighet med gällande lagar kan statliga myndigheter också begära information eller uppgifter från oss för att fullgöra sina lagstadgade skyldigheter, t.ex. i syfte att väcka åtal.
   Dessutom kommer dina personuppgifter endast att överföras till tredje part om du tidigare har gett ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a i GDPR eller om ett lagligt tillstånd enligt den tyska dataskyddslagen har beviljats. Art. 6 avs. 1 S. 1 lit. c GDPR föreligger.
   I den mån vi överför personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ser vi till att köparen av uppgifterna garanterar en adekvat nivå av dataskydd i enlighet med artikel 45 i GDPR. I avsaknad av ett beslut om adekvat skyddsnivå kommer TROTEC® att se till att köparna av uppgifterna har lämnat lämpliga garantier i den mening som avses i artikel 46 i dataskyddsförordningen och kommer särskilt att använda EU:s standardavtal för överföring av uppgifter till andra EU-länder, med de ändringar som görs från tid till annan. Vid överföring av uppgifter till USA kommer TROTEC® att arbeta för att köparen ska vara skyldig att iaktta och följa Privacy Shield-principerna (dvs. att erkänna minimistandarder för hantering av personuppgifter).

 4. Radering av data
  Såvida dina data inte längre behövs för förut nämnda ändamål inklusive avräkning, kommer de att raderas. Observera att varje gång uppgifter raderas blockeras de först och raderas slutligen efter en tidsfördröjning för att förhindra oavsiktlig radering eller eventuell avsiktlig skada. Av tekniska skäl kan uppgifter dupliceras i säkerhetskopior och spegling av tjänster. Sådana kopior raderas eventuekkt endast med en tekniskt villkorad tidsmässig fördröjning. Dessutom finns det av handels- och skattelagstiftningsskäl en skyldighet att bevara vissa uppgifter om avvecklade transaktioner under en viss tidsperiod.

Behandling av uppgifter för användning av våra erbjudanden
Om du vill använda våra tjänster och produkter kan du vid olika tillfällen bli ombedd att lämna personuppgifter till oss, t.ex.


 • ditt namn,
 • ditt födelsedatum,
 • din titel,
 • din e-post-adress,
 • ditt telefonnummer eller mobiltelefonnummer samt
 • kreditkortsinformationen

.
Dina personuppgifter behandlas av oss för följande ändamål och är nödvändiga för dessa:

 1. i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. b i GDPR för att uppfylla avtalsförpliktelser eller för att genomföra åtgärder före avtalstillfället: för att behandla dina beställningar - bland annat för att verifiera din identitet, för att behandla dina betalningar och för att kunna erbjuda dig kundtjänst, för att korrespondera med dig, för att behandla krav från dig eller från oss, för att säkerställa den tekniska administrationen av vår webbplats och för att hantera våra kunduppgifter;
 2. i enlighet med artikel 6.1 b och c i GDPR för att uppfylla avtalsförpliktelser samt på grund av rättsliga krav: för att skicka dig viktiga e-postmeddelanden om användningen av webbplatsen, de produkter och tjänster som erbjuds, aktuell information om tekniska problem eller frågor i samband med våra lagstadgade eller rättsliga skyldigheter; samt
 3. enligt artikel 6.1 p. 1 lit. c GDPR på grund av rättsliga krav eller enligt artikel 6.1 p. 1 lit. e GDPR i allmänhetens intresse: för att skydda dig och oss (inklusive våra dotterbolag) mot bedrägerier och för identitets- och ålderskontroll.


Användning av kontaktformuläret
Vi erbjuder dig möjligheten att kontakta oss via ett formulär på webbplatsen. För att använda dem behöver du ange en giltig e-postadress, medan andra uppgifter är frivilliga. Behandlingen av dessa uppgifter tjänar syftet att kontakta oss och utförs i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a i GDPR på grundval av ditt frivilliga samtycke.

Cookies
TROTEC® använder så kallade "cookies" på webbplatsen, dvs. små filer med textinformation som lagras på din hårddisk när du använder erbjudandet ("cookies"). Information lagras i cookien som i varje enskilt fall uppstår i samband med den specifika slutenhet som används. Detta innebär dock inte att vi får direkt kännedom om din identitet.
Vi använder cookies å ena sidan för att göra navigeringen och användningen av vår webbplats så användarvänlig som möjligt. Vi behöver dessa cookies för att identifiera och godkänna dig under hela besökets varaktighet efter en lyckad inloggning. Dessa cookies raderas automatiskt från din hårddisk i slutet av webbläsarsessionen (sessionscookies).

Dessutom använder vi cookies som ligger kvar på din hårddisk under en viss tid efter webbläsarsessionen (permanenta cookies). Dessa cookies gör det lättare för dig att använda vår webbplats och våra tjänster och produkter, till exempel genom att lagra vissa uppgifter och inställningar så att du inte behöver upprepa dem varje gång. Dessutom gör dessa cookies det möjligt för oss att statistiskt registrera användningen av vår webbplats, optimera vårt erbjudande och göra våra webbplatser och erbjudanden mer personliga för dig (se även siffran VII i denna dataskyddspolicy). Permanenta cookies lagras på din hårddisk och raderas av webbläsaren efter en viss tid, som kan variera beroende på cookien. Cookies kan också vara cookies från tredjepartsleverantörer (tredjepartscookies), eftersom vi använder oss av vissa annonspartners som hjälper oss att göra internetutbudet och webbplatserna mer intressanta för dig (se även punkt VII i denna dataskyddsdeklaration).
De uppgifter som behandlas med hjälp av cookies är nödvändiga för ovannämnda ändamål för att skydda våra legitima intressen och tredje parts intressen i enlighet med artikel 6.1 första meningen lit. f i GDPR.
Vi informerar dig om användningen av cookies när du (första gången) besöker vår webbplats eller app. Du kan när som helst förhindra användningen av cookies med verkan för framtiden genom att radera cookies och vägra acceptera cookies i dina webbläsarinställningar. Du kan också ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. I detta fall kan eventuellt inte alla fördelar med vår tjänst utnytthjas. För instruktioner om hur du gör sådana ändringar, se www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Cookies underlättar användningen av erbjudanden från TROTEC®. Du kan fortfarande förhindra att cookies lagras på din hårddisk genom att välja "Acceptera inte cookies" i dina webbläsarinställningar. Du kan också ställa in din webbläsare så att den frågar dig om du samtycker innan den ställer in cookies. Slutligen kan du också när som helst radera cookies när de väl har satts upp. Läs instruktionerna från tillverkaren av din webbläsare för att ta reda på hur allt detta fungerar i detalj.

Rätt att erhålla uppgifter
Du har naturligtvis rätt att när som helst och kostnadsfritt få information om de uppgifter som TROTEC® lagrar om dig. Om du är registrerad finns uppgifterna i ditt användarkonto och kan också korrigeras, blockeras eller raderas där när som helst. Observera att de uppgifter som lagras offline raderas först när de inte längre behövs för att hantera avtalsförhållandet. Om du inte är registrerad kan du skicka oss ett e-postmeddelande via E-postformulär med din begäran. Om du vill att vi ska radera ditt användarkonto helt och hållet, klicka här (jfr. även avsnittet ”Radering av data”).
I enlighet med artikel 15 i GDPR har du rätt att när som helst få information om de personuppgifter som vi har lagrat om dig. Du kan särskilt begära information om ändamålen med behandlingen, kategorierna av uppgifter som lagras om dig, kategorierna av köpare av dessa uppgifter, den planerade lagringsperioden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen eller invändning, förekomsten av en rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet, ursprunget till dina uppgifter om de inte samlades in från dig, samt förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, och, i förekommande fall, meningsfull information om detaljerna i detta.
Dessutom kan du begära rättelse av felaktiga uppgifter i enlighet med artikel 16 i GDPR och radering av personuppgifter i enlighet med artikel 17 i GDPR, såvida inte behandlingen är nödvändig för utövandet av yttrande- och informationsfriheten, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, av hänsyn till allmänintresset eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
Dessutom har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter blockeras eller begränsas i enlighet med artikel 18 i GDPR, om du bestrider uppgifternas riktighet, om behandlingen är olaglig, men du motsätter dig att uppgifterna raderas och vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller om du har motsatt dig behandlingen i enlighet med artikel 21 i GDPR.

Nyhetsbrev och reklam / återkallande av en samtyckesförklaring
Med ditt samtycke, som du kan ge när du registrerar dig på vår webbplats, skickar vi dig nyhetsbrev eller marknadsföringsmaterial via e-post eller telefon om våra produkter och tjänster eller produkter och tjänster från våra dotterbolag som vi tror kan vara av intresse för dig.
Du kan när som helst motsätta dig användningen av dina uppgifter för direktreklam med verkan för framtiden och avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka på länken i varje nyhetsbrev eller genom att meddela oss via e-post till https://se.trotec.com/shop/dataskyddspolicy.
Vi förbehåller oss rätten att, även utan ditt samtycke, skicka dig erbjudanden via e-post om sådana produkter eller tjänster som liknar dem du redan har köpt. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter i reklamsyfte genom att skicka ett e-postmeddelande till https://se.trotec.com/shop/dataskyddspolicy eller via en motsvarande länk i vårt nyhetsbrev, utan att det medför några andra kostnader än överföringskostnader enligt grundtaxan.
Den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter för att skicka nyhetsbrev är artikel 6.1 p. 1 lit. a eller lit. f i GDPR.

Datasäkerhet
TROTEC® strävar alltid efter att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller förstörelse. Dina personuppgifter är endast tillgängliga för de anställda som behöver ha tillgång till dina uppgifter för att kunna utföra sitt arbete på ett korrekt sätt och för att ge dig bästa möjliga erbjudanden och produkter. Känsliga uppgifter överförs till TROTEC® i krypterad form med hjälp av SSL-metoden under beställningsprocessen. För registrerade kunder är det endast möjligt att få tillgång till kundkontot efter att ha angett användarnamn och lösenord; vi ber dig därför att alltid behandla åtkomstinformationen konfidentiellt och att inte göra den tillgänglig för tredje part. Du bör också stänga webbläsarens fönster helt och hållet efter varje inloggad användning av XTROTEC®-erbjudandet innan du öppnar en annan sida, särskilt om du delar datorn med andra, om andra personer har tillgång till datorn eller om du använder offentlig tillgång till en internetanslutning.

Lagringens varaktighet
Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå respektive lagringsändamål. Därefter raderas dina uppgifter av oss, såvida vi inte är skyldiga att lagra dem under en längre tid i enlighet med artikel 6.1 första meningen c i GDPR på grund av skattemässiga, kommersiella eller andra lagstadgade lagrings- eller dokumentationsskyldigheter, eller om du har gett ditt samtycke till att lagra dem längre än så i enlighet med artikel 6.1 första meningen a i GDPR.

Analystjänster
Analysverktyg som för närvarande används:

Google Analytics
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, USA


Om du har gett ditt samtycke använder den här webbplatsen Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc.. Användningen omfattar driftläget "Universal Analytics". Detta gör det möjligt att tilldela data, sessioner och interaktioner på flera enheter till ett pseudonymt användar-ID och på så sätt analysera en användares aktiviteter på olika enheter.
Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats kommer din IP-adress dock att förkortas i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Vi vill påpeka att Google Analytics på den här webbplatsen har utökats med IP-anonymisering för att se till att IP-adresser registreras anonymt (så kallad IP-maskning). Den IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google. Du hittar mer information om användarvillkor och dataskydd på följande adress https://www.google.com/analytics/­terms/de.html samt https://policies.google.com/?hl=de.

Ändamålen med behandlingen
På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören.
Rättslig grund
Den rättsliga grunden för användning av Google Analytics är ditt samtycke i enlighet med https://GDPR-gesetz.de/art-6-GDPR/.
köpare/köparkategorier
köpare av insamlade data är Google.com.
Överföring till tredje land
Personuppgifter överförs till USA i enlighet med EU:s och USA:s sekretesskydd baserat på Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå. Certifikatet kan hämtas här.
Datalagringstid
Uppgifter som skickas av oss och som är kopplade till cookies, användar-ID (t.ex. användar-ID) eller reklam-ID raderas automatiskt efter 14 månader. Uppgifter vars lagringstid har uppnåtts raderas automatiskt en gång i månaden.
De registrerades rättigheter
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att förhindra lagring av cookies genom en motsvarande inställning i din webbläsarprogramvara.Vi vill dock påpeka att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut.

Du kan också förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att Google behandlar dessa data genom att ladda ner och installera webbläsartillägget. Opt-out-cookies förhindrar framtida insamling av dina uppgifter när du besöker den här webbplatsen. För att förhindra att Universal Analytics samlar in uppgifter på olika enheter måste du välja bort alla system som används. Om du klickar här kommer cookien att sättas: Avaktivera Google Analytics.
Du kan också vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på den här webbplatsen.
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Dataskyddsförklaring från Google Analytics


Användning av plugins
På TROTEC®-webbplatsen används också så kallade plugins (insticksprogram). Om du ringer upp webbsidor på TROTEC® som är försedda med en sådan plugin upprättas en anslutning till servrarna hos respektive pluginleverantör och pluginmet visas på webbsidan genom att din webbläsare informeras. Detta överför till pluginleverantörens server vilka av våra webbsidor du har besökt. Om du är registrerad som medlem hos pluginleverantören är det möjligt att tilldela denna information till ditt personliga användarkonto. När du använder plugin-funktioner (t.ex. klickar på en "knapp", skickar in en kommentar) kan denna information också tilldelas ditt användarkonto, men du kan förhindra detta genom att logga ut innan du använder plugin-funktionen.

För mer information om de uppgifter som samlas in och möjligheten att undvika att de samlas in och används samt alternativen för att skydda din integritet hänvisar vi till respektive leverantörs dataskyddspolicier, som kan läsas direkt genom att klicka på länken efter namnet.

Plugintjänster och andra tjänster som för närvarande används:

facebook.com
Facebook Inc.,
1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, USA
Dataskyddspolicy från Facebook

Google+
Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, USA
Dataskyddspolicy von google+

Youtube
YouTube LLC
901 Cherry Avenue
San Bruno
CA 94066, USA
Här gäller dataskyddspolicyn från google

Twitter
Twitter, Inc.
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco
CA 94103, USA
Dataskyddsriktlinjer från Twitter

Instagram
Instagram LLC
Vertreten durch Kevin Systrom und Mike Kriege
1601 Willow Rd
Menlo Park
CA 94025, USA
Dataskyddspolicy från Instagram

Pinterest
Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor
Fenian Street
Dublin 2, Ireland
Dataskyddspolicy från Pinterest

rapidmail
rapidmail GmbH
Augustinerplatz 2
79098 Freiburg i.Br.
Deutschland
Dataskyddspolicy från rapidmail 1. TROTEC® X använder kupongsystem från från Sovendus GmbH för individuella erbjudanden
  För att välja ett kampanjerbjudande som för närvarande är av intresse för dig överför X hashvärdet av din e-postadress och din IP-adress till Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (art. 6 avs.1 f GDPR) i pseudonymiserad och krypterad form. E-postadressens pseudonymiserade hashvärde används för att ta hänsyn till en eventuell invändning mot Sovendus reklam (art. 21 avs.3, art. 6 avs.1 c GDPR). IP-adressen används av Sovendus uteslutande för datasäkerhetsändamål och anonymiseras vanligtvis efter sju dagar (artikel 6.1 f i GDPR). För fakturering överför vi dessutom pseudonymiserat ordernummer, ordervärde med valuta, sessions-ID, kupongkod och tidsstämpel till Sovendus (art. 6 avs.1 f GDPR). Om du är intresserad av ett kupongerbjudande från Sovendus, om det inte finns någon reklam invändning mot din e-postadress och om du klickar på kupongbannern som endast visas i detta fall, skickar vi din titel, ditt namn och din e-postadress i krypterad form till Sovendus för utarbetandet av kupongen (art. 6 avs.1 b, f GDPR).

  För ytterligare information om Sovendus behandling av dina uppgifter hänvisar vi till den online-information om dataskydd som finns på https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.


 1. TROTEC® använder Sovendus GmbH:s förmånserbjudande för individuella erbjudanden:
  För att kunna välja ett förmånserbjudande som är av regionalt intresse för dig skickar Trotec din titel, ditt födelseår, ditt land, ditt postnummer, hashvärdet för e-postadressen och din IP-adress i pseudonymiserad och krypterad form till Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (art. 6 avs.1 f GDPR). E-postadressens pseudonymiserade hashvärde används även för att ta hänsyn till en eventuell invändning mot Sovendus reklam (art. 21 avs.3, art. 6 avs.1 c GDPR). IP-adressen används av Sovendus uteslutande för datasäkerhetsändamål och anonymiseras vanligtvis efter sju dagar (artikel 6.1 f i GDPR).

  När du klickar på ett förmånserbjudande överför vi också ditt namn, dina adressuppgifter och din e-postadress till Sovendus i krypterad form som förberedelse för den personliga förfrågan om förmånserbjudandet från produktleverantören (artikel 6.1 b, f i GDPR).

  För ytterligare information om Sovendus behandling av dina uppgifter hänvisar vi till den online-information om dataskydd som finns på följande adress https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.


Dessutom är de lagstadgade bestämmelserna för allmänna dataskyddsförordningen, den federala dataskyddslagenes och lagen om telemedier. Du kan se dem genom att klicka på texten.

Facebook Pixel / Custom Audience

Vi använder "konverteringspixeln" eller besökarpixeln hos Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) ein. Genom denna pixel samlas information om användningen av webbplatsen (t.ex. information om besökta artiklar) in av Facebook Inc. Denna information kan kopplas till din person med hjälp av ytterligare information som Facebook Inc. har lagrat om dig, t.ex. på grund av att du har ett konto på det sociala nätverket "Facebook". Informationen som samlas in via pixeln kan användas för att visa intressebaserade annonser om våra erbjudanden på ditt Facebook-konto (retargeting). Informationen som samlas in via pixeln kan användas för att visa intressebaserade annonser om våra erbjudanden på ditt Facebook-konto (retargeting). Facebook Inc. kan till exempel härleda vissa intressen från ditt surfbeteende på den här webbplatsen och använda denna information för att annonsera erbjudanden från tredje part. Facebook Inc. kan också kombinera den information som samlas in via pixeln med annan information som Facebook Inc. har samlat in om dig via andra webbplatser och/eller i samband med din användning av det sociala nätverket "Facebook", så att en profil om dig kan lagras av Facebook Inc. Denna profil kan användas i reklamsyfte. Du hittar mer information om dataskydd hos Facebook Inc. här:https://de-de.facebook.com/about/privacy/update

Om du vill invända mot användningen av Facebooks webbplats Custom Audiences kan du göra det här: FacebookOpt-Out


Uptain

För att förbättra interaktionen med våra besökare använder vi ett Java-Script-plugin från uptain GmbH (”uptain-plugin). På så sätt kan vi analysera hur du använder webbplatsen och förbättra vårt kundbemötande (t.ex. genom ett dialogfönster). I detta syfte samlar vi in information om ditt användningsbeteende, dvs. hur du förflyttar markören, hur länge du stannar på webbplatsen, vilka länkar du klickar på och, i förekommande fall, vilken information du lämnar. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt legitima intresse av direktmarknadsföring och tillhandahållandet av vår webbplats (artikel 6.1 lit f i GDPR). I egenskap av bearbetningsföretag är uptain GmbH strikt bunden av våra instruktioner. Den insamlade informationen kommer inte att lämnas ut till tredje part om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag. Om den information som samlas in av uptain-pluginet innehåller personuppgifter raderas den omedelbart efter ditt besök på vår webbplats.

Du kan när som helst avaktivera användningen av uptain-pluginet via följande länk:https://de.trotec.com/shop/datenschutz?__up_tracking_unsubscribe

Outbrain

Vi använder teknik från leverantören Outbrain UK Ltd. („Outbrain“). Detta gör det möjligt för oss att hänvisa dig till annat innehåll på vår webbplats eller på webbplatser från tredje part som också kan vara av intresse för dig. Urval och leverans av innehåll görs av Outbrain. Die hierfür erforderlichen Informationen werden in Cookies gespeichert.Det innehåll som visas för dig baseras på innehåll som du tidigare har tittat på på internet. För detta ändamål lagras en unik identifierare (UUID, Universally Unique Identifier) i cookies, som tilldelas information om de enheter och webbläsare som används samt geolokalisering och det innehåll som nås; geolokaliseringen bestäms från IP-adressen som förkortas med den sista oktetten. De profiler som skapas på detta sätt är pseudonymiserade och slås inte samman med andra datakällor. Det finns ingen personlig utvärdering. Den lagrade informationen raderas senast 60 dagar efter det att en webbplats har besökts.Mer information om dataskyddet från Outbrain finns på https://www.outbrain.com/legal/privacy. Du kan när som helst invända mot användningen av Outbrain genom att klicka ppå Opt-Out-knappen på https://www.outbrain.com/de/legal/imprint#advertising_behavioral_targeting (för att göra detta, bläddra ner till den orangefärgade knappen). Observera att du måste göra detta separat på varje slutenhet som du använder för att komma åt vår webbplats.

Plista

Vår webbplats / app stöds av teknologin från företaget plista GmbH, Torstraße 33, 10119 Berlin, Tyskland. Med hjälp av den här tekniken kan vi mäta och förbättra effektiviteten av våra annonseringsaktiviteter och kompensera våra annonspartners i enlighet med detta.plista utvärderar information om användningsbeteendet hos användare av vår webbplats/app som tidigare har tittat på en av våra annonser. Denna information samlas in av plista via cookies och kombineras med en slumpmässig identifierare (cookie-ID) eller överförs av oss till plista (i mobila app-miljöer) tillsammans med ett reklam-ID (IDFA eller annat).För mer information om detta och plistas integritetspolicy, besök https://www.plista.com/de/about/privacy/. Du kan naturligtvis avaktivera plista när som helst, t.ex. genom att förklara ditt undantag på https://www.plista.com/de/about/opt-out/ eller genom att avaktivera "Ad Tracking" i din enhets sekretessinställningar (för mobilappar).

Version nov 2019