Vilken luftavfuktare för vilket syfte? Trotec hjälper dig gärna!
Home Comfort

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter och tjänster
  2. Produkter ‑ HomeComfort
  3. Avfuktning
  4. Praktiska kunskaper luftavfuktare
  5. Luftavfuktare-urvalsfaktorer

Luftavfuktare-urval

Vilken luftavfuktningsmetod för vilket syfte?

Urvalsfaktor rumstemperatur

Urvalsfaktor rumstemperatur

Den genomsnittliga lufttemperaturen i rummet som ska hållas torrt, är det viktigaste urvalskriteriet vid val av en lämplig luftavfuktare.

Med 8 rätt måtta

I ouppvärmda källare, i fritidshus och kyliga rum på vintern med en genomsnittlig rumstemperatur under 8 °C, rekommenderas användningen av adsorptionstorkar. Med deras funktionsprincip kan även miljöer med låga temperaturer permanent och effektivt hållas torra.

Även vid tillfälliga högre temperaturer upp till 12 °C, arbetar dessa apparater tillfredsställande. Men över 12 °C försämras dessa apparaters energibalans så att en ekonomisk, effektiv avfuktning inte längre är möjlig.

Allroundare från 5 till 35 °C

Från en genomsnittlig rumstemperatur på 8° C lämpar sig principiellt även kyltorkar för luftavfuktningen.

När temperaturen under vintermånaderna permanent ligger under 15 °C, måste i vilket fall som helst en apparat med varmgasavfrostning användas.

Dessa multitalanger kan flexibelt användas inom ett mycket stort temperaturområde, medan kyltorkar med cirkulationsluftavfrostning först vid en genomsnittlig temperatur över 15 °C bör användas för luftavfuktningen – se även kapitel 2 – ”Metodernas rumsklimatiska användningsgränser“.

Urvalsfaktor driftkostnader

Beträffande förhållandet mellan kostnad och nytta och mellan avfuktningseffekt och energiförbrukning, tar den kompressionsdrivna kondenstorken klart hem segern i nästan alla bostadsmiljöer.

Peltierkondenstorkar är mer förmånliga vid anskaffningen och förbrukar vid första ögonkastet även mindre energi. Men de har en betydligt lägre avfuktningseffekt och förbrukar samtidigt ca tre gånger mer energi per liter avfuktat kondensat.

Vad gäller adsorptionstorkar kan energiförbrukningen vid samma avfuktningseffekt vara upp till 100% högre vid en direkt jämförelse med kyltorkar med kompressor. Men driftkostnader är ibland inte avgörande när man väljer en adsorptionstork, eftersom det finns användningskrav som endast kan omsättas med hjälp av en adsorptionstork.

Urvalsfaktor verkningsradie

Urvalsfaktor verkningsradie

Kyltorkar med kompressor – idealiska för alla rumsstorlekar

Ju större rummet är som ska torkas, desto fördelaktigare blir användningen av en kyltork med kompressor. Endast denna apparatgrupp har för privata användare den största bandbredden av fläkt-kondensor-kombinationer med olika effektstyrka.

För torrhållning av stora rum måste avfuktaren kunna tillföras stora mängder fuktig luft och därför krävs det en kraftig fläkt. För en effektiv avfuktning av dessa luftmängder måste även apparatens kondensor vara effektstark.

Vid val av apparat bör du alltså inte bara förlita dig på lämpligheten för rumsstorleken som anges av tillverkaren, utan kontrollera dess rimlighet med ledning av lufteffekts-, strömförbruknings- och avfuktningsuppgifterna. En enkel regel: Många liter för få watt finns inte;-)

Peltiertorkar – specialister för mycket små volymer

Peltierapparater är inga klassiska avfuktare av rumsluften. De har snarare koncipierats för torrhållning av speciella områden än för avfuktning av hela rum. Den kompakta konstruktionen, den låga strömförbrukningen och den tysta driften gör att denna apparatklass är speciellt lämpad för användning i kläd- och skoskåp, skafferier och med vissa förbehåll även i små sanitära utrymmen utan fönster och utan större uppkomst av fukt (ingen dusch), eftersom peltiertorkar principiellt endast är lämpliga för miljöer utan extra extern uppkomst av fukt (se följande avsnitt ”Infiltration”).

Granulat

Dylika torkmedel används i huvudsak för att skydda fuktkänsliga produkter under transporten och lagringen. Alla känner vi till dessa små påsar som följer med leveransen av elektroniska produkter, väskor, koffertar, skor eller läkemedel. Dessa granulatpåsar lämpar sig mycket bra för torrhållning av produkter i små, begränsade utrymmen i behållare.

Men även större påsar inklusive box går att köpa på marknaden som ”luftavfuktare”. För detta är granulat av flera skäl dock helt olämpligt.

För det första är dess effekt begränsad till bara några kubikmeter omgivningsluft och för det andra märks effekten endast i områden utan någon som helst uppkomst av extra, extern fukt (se följande avsnitt ”Infiltration”).

Dessutom är granulatavfuktare i förhållande till sin torkningseffekt mycket dyra, eftersom de är ett envägssystem och regelbundet måste bytas ut mot nya granulatpåsar. När granulatet är mättat med vatten avger det ingen signal utan slutar bara fungera. Ingen förvarning, inget meddelande ”Tank full” utges, torkningen upphör ;-)

Adsorptionstorkar – professionell teknik för små, kyliga rum

Framför allt i kyliga källare, i ouppvärmda eller bara tillfälligt uppvärmda rum, är denna apparatklass praktiskt taget oslagbar.

Effektstarka kyltorkar med kompressor kan visserligen också användas något så när effektivt i miljöer med minst 12 °C. Men med en permanent, genomsnittlig rumstemperatur under 8 °C, uppnår adsorptionstorkar den för torrhållningen nödvändiga avfuktningseffekten på en effektivare nivå.

Urvalsfaktor funktioner

Ett lika viktigt urvalskriterium när det gäller att välja en lämplig luftavfuktare är dess funktioner.

Apparater i samma effektklass kan ibland ha olika komfortutrustningar som kan vara viktiga för användarens användningsändamål.

För en periodisk, automatisk avfuktningsdrift bör en 24 h timer vara integrerad och en timerfunktion för automatisk avstängning.

Många apparater är utrustade med en automatisk, hygrostatstyrd drift. Men några har bara en vridknapp utan möjlighet att göra en exakt inställning och på andra kan du förvälja luftfuktigheten exakt via inmatning av realvärden.

Även användningsplatsen kan spela en roll. Vill du t.ex. använda apparaten i permanent drift utan uppsikt, exempelvis i sommarstugan eller i fritidshuset, bör avfuktaren förfoga över en dräneringsanslutning, så att kondensvattnet kan tömmas ut i ett avlopp i stället för att regelbundet behöva tömma vattenbehållaren.

Oavsett om det gäller kondenstorkar med automatisk varmgasavfrostning, adsorptionstorkar, peltiertorkar eller kyltorkar med cirkulationsluft – med det största sortimentet på luftavfuktare i världen har Trotec alltid den optimala komfortluftavfuktaren för alla behov. Med ett klick på bilden kommer du direkt till hela vårt program för komfortluftavfuktare.
Trotec har det största sortimentet på luftavfuktare i världen

Kom ihåg: infiltration

Kom ihåg: infiltrationsfaktor!

Det låter som ett begrepp ur en spionageroman, men betyder här inte inslussningen av fientliga subjekt, utan inslussning av fuktig utomhusluft. Med ”infiltration” betecknas vid kapacitetsberäkningen av luftavfuktare tillförseln utifrån av extra fukt i rummet som ska avfuktas.

Därför är infiltrationsfaktorn ett viktigt kriterium vid kapacitetsberäkningen av en lämplig luftavfuktare. Det är ju inte bara luften i rummet som innehåller fukt. Fukt tränger även in utifrån, exempelvis pga. byggnadsisoleringens tillstånd, genom dörrspringor eller öppna dörrar, fönster etc.

Om du t.ex. vill avfukta ett rum med en temperatur på 20 °C från 80 % relativ luftfuktighet till 60 %, måste vattenhalten reduceras från 13,8 g/m³ (80 % RF) till 10,4 g/m³ (60 % r.F.), alltså med 3,4 g per kubikmeter luft.

Det gör alltså 340 g resp. ml i ett rum med 100 kubikmeter volym, korrekt? Nej. Du måste även ta hänsyn till den fukt som kommer in utifrån.

Vid en antagen utetemperatur på 25 °C vid 70 % RF uppgår vattenhalten i utomhusluften till 16,2 g/m³, alltså 5,8 g mer än inomhus. Med andra ord – även denna fuktighet skulle gärna blanda sig med rumsluften, vilket dock bara lyckas i begränsad utsträckning då rummet är tillslutet och väl isolerat. Här kommer infiltrationsfaktorn med i leken som t.ex. för väl isolerade rum ligger på 0,3.

5,8 g/m³ x 100 m³ x infiltrationsfaktor 0,3 l/h = 174 g/h (0,174 l) skulle komma in utifrån per timme, vilket motsvarar en vattenmängd på 4,176 liter per dygn (0,174 l x 24) som dagligen måste avfuktas.

Ca 50 ml fukt producerar varje människa under sömnen – per timme!

”Fuktfabrik människa”

Men även inifrån tillförs ytterligare fukt. Det innebär som vid infiltrationen en extra fuktlast. Redan en enda krukväxt tillför rumsluften dagligen ca 150 ml extra fukt. Men faktorn fukt blir riktigt viktig där det finns människor.

Varje människa producerar ca 50 ml fukt per timme under sömnen, och avger den i rummet via huden. Vid lättare arbeten i sittande position ökas detta värde till 70 ml och vid arbeten i hushållet till över 100 ml. Därför måste alltid hänsyn tas till denna extra fukt vid val av luftavfuktare.

Det är klart att man i sovrummet inte kan använda någon peltierapparat för torrhållning, när redan två sovande personer tillsammans avger 800 ml extra fukt i rumsluften på åtta timmar under en natt. Peltiertorkar har exempelvis bara en avfuktningseffekt på maximalt 300 ml per dygn. På morgonen skulle luften vara fuktigare än dagen innan.

Och om man betänker, att t.ex. varje matlagning avger upp till 2 liter och varje dusch till och med 2,5 liter vatten till omgivningsluften, står det snart klart att peltierapparater eller granulat absolut inte lämpar sig för användningstillfällen med extra fuktlast!

Ta alltså alltid extra effektreserver med i beräkningen när du planerar ditt behov. Det enklaste är att hålla sig till rekommendationerna från Trotec för respektive apparat. Där är alla typiska användningsparametrar redan medräknade.


Snabb översikt användningsmöjligheter
enligt avfuktarens typ

Kondensation Adsorption
Peltier Kompressor Granulat Torkhjul
Cirkulationsluft Varmgas
Torrhållning av mycket små arealer utan infiltration kan rekommenderas möjlig möjlig kan rekommenderas möjlig
Torrhållning av rum
med en temperatur mellan 0 och 8 °C
kan rekommenderas
Torrhållning av rum
med en temperatur mellan 5 och 35 °C
kan rekommenderas möjlig
Torrhållning av rum
med en temperatur mellan 15 och 35 °C
kan rekommenderas kan rekommenderas möjlig
Byggtorkning * * *
Vattenskadesanering * *
* endast industriella utföranden, inte lämplig för komfort-luftavfuktare

Luftavfuktarteknik – praktiska kunskaper från Trotec

Praktiska kunskaper luftavfuktare – alla kapitel i överblick

Kapitel 1: Grundläggande kunskap om luftfuktighet – allt är absolut relativt
Kapitel 2: Översikt luftavfuktningsmetoder – kondensation och adsorption
Kapitel 2.1: Kondenstork med kompressorteknik
Kapitel 2.2: Kondenstork med peltierteknik
Kapitel 2.3: Adsorptionstork
Kapitel 3: Vilken luftavfuktningsmetod för vilket syfte?