Luftens mättnadskurva
Home Comfort

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter och tjänster
  2. Produkter ‑ HomeComfort
  3. Avfuktning
  4. Praktiska kunskaper luftavfuktare
  5. Grundläggande kunskap om luftfuktighet

Grundläggande kunskap om luftfuktighet

Vad luftfuktighet beträffar är allt absolut relativt

Oavsett om det handlar om kontoret, verkstaden eller hemmet – ett optimalt inomhusklimat är en grundläggande förutsättning för välbefinnande och hälsa.

Dessutom främjar ett behagligt inomhusklimat produktiviteten och kan hjälpa till att minska antalet sjukdagar på kontoret.

Två faktorer är avgörande för denna klimatkonditionering: rumstemperaturen och den relativa luftfuktigheten.

Som man kan se i efterföljande behaglighetsdiagram trivs vi bäst inom ett klimatområde mellan 20 till 22 °C vid 40 till 60 % relativ luftfuktighet. Klimatförhållanden utanför dessa värden upplever de flesta människor som oangenämt.

Dessutom kan en för hög luftfuktighet orsaka många olika skador. De första synliga varningstecknen är ofta fuktiga kläder, unken luft och fläckiga väggar (fuktfläckar) eller möglig potatis i källaren.

Visste du att det till exempel kan börja bildas mögelsvamp redan från 70 % luftfuktighet – och rost redan från 60 %?

Utan reglering kan luftfuktigheten inomhus variera kraftigt och sällan uppnå ett optimalt värde. Årstiden och de klimatiska förhållandena utomhus är också avgörande faktorer.

Behaglighetsdiagram
Halt av vattenånga i luften: Vid en lufttemperatur på 25 °C kan en kubikmeter luft ta upp max. 23 g vatten, det motsvarar 100 % luftfuktighet. Avkyls denna luft till 10 °C genom kontakt med kalla ytor, kan den bara ta upp 9,4 g. Fuktöverskottet kondenserar då till vatten på kallare ytor.
Halt av vattenånga i luften
Luftavfuktarteknik – praktiska kunskaper från Trotec

Praktiska kunskaper luftavfuktare – alla kapitel i överblick

Kapitel 1: Grundläggande kunskap om luftfuktighet – allt är absolut relativt

Kapitel 2: Översikt luft­avfuktnings­metoder – kondensation och adsorption

Kapitel 2.1: Kondenstork med kompressorteknik

Kapitel 2.2: Kondenstork med peltierteknik

Kapitel 2.3: Adsorptionstork

Kapitel 3: Vilken luftavfuktningsmetod för vilket syfte?

Före faktiska åtgärder kommer teorin

För att kunna hålla rummen optimalt torra, är en grundläggande kunskap om luftfuktighet till stor hjälp. Luften kan inte ta upp en obegränsad mängd vatten – det finns en mättnadsgräns, alltså en maximal mängd vattenånga som absolut kan tas upp av luften – det är den absoluta luftfuktigheten, angiven i gram vatten per kubikcentimeter luft.

Med utgångspunkt från detta betecknar man andelen vattenånga som faktiskt är upplöst i luften, i förhållande till mängden vattenånga som luften vid rådande temperatur absolut maximalt skulle kunna ta upp, som ”relativ luftfuktighet” (RF).

Om alltså rumsluften t.ex. har en relativ luftfuktighet på 50 %, är exakt hälften av den maximalt möjliga vattenmängden för den aktuella temperaturen upplöst i luften.

Allt är alltså en fråga om temperaturen

Luftens kapacitet för vattenupptagning är alltså alltid beroende av den rådande lufttemperaturen. Ju kallare luften är, desto mindre vatten kan den ta upp. Det åskådliggörs i följande tabell med ledning av fem temperaturvärden.

Rumstemperaturens påverkan på rumsluftens kapacitet för vattenupptagning

Rumstemperatur 25 °C 20 °C 15 °C 10 °C 5 °C
Exempel 1
Rel. luftfuktighet konstant
Relativ luftfuktighet 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
Vattenhalten i rumsluften 18,4 g/m³ 13,8 g/m³ 10,2 g/m³ 7,5 g/m³ 5,4 g/m³
Exempel 2
Vattenhalt konstant
Vattenhalten i rumsluften 5,4 g/m³ 5,4 g/m³ 5,4 g/m³ 5,4 g/m³ 5,4 g/m³
Relativ luftfuktighet 23,5 % 31,3 % 42,1 % 57,5 % 80 %

I exempel 1 uppgår den relativa luftfuktigheten alltid konstant till 80 %. Däremot varierar den motsvarande absoluta vattenhalten i luften tydligt beroende av temperaturen.

I exempel 2 är den absoluta vattenmängden i luften alltid densamma. Därför höjs den relativa luftfuktigheten allt mer vid sjunkande temperatur.

Det är ett komplicerat tema – vi medger det – och det blir ännu mer komplicerat när man tänker på att korrosion, röta eller bildning av mögelsvamp uteslutande gynnas av den relativa luftfuktigheten och aldrig av den absoluta vattenhalten i luften.

Endast relativt är absolut relevant

Medan det i exempel 2 råder en mögelalstrande relativ luftfuktighet på 80 % vid en rumstemperatur på 5 °C och en vattenhalt på 5,4 g/m³, då även metall korroderar, skulle samma vattenhalt vid 25 °C rumstemperatur endast alstra en relativ luftfuktighet på 23,5 % och därmed åstadkomma ett alltför torrt rumsklimat som kan reta luftvägarna.

Mögelsvamp och rost skulle inte ha en chans trots att samma vattenhalt på 5,4 g/m³ finns i rumsluften.

Viktigt är alltså uteslutande den kontrollerade regleringen av den relativa luftfuktigheten. Det spelar ingen roll hur mycket fukt som absolut adsorberas ur luften, utan endast vilken relativ luftfuktighet som råder!

För en effektiv lösning på luftavfuktningen för just din användning, är också en principiell förståelse för dessa fysikaliska sammanhang avgörande.

Den relativa luftfuktighetens påverkan på den mänskliga biologiska växelverkan:

Bakterier
Virus
Mögelsvamp
Kvalster
Luftvägsinfektion
Allergier, astma
Korrosion
Framställning enligt Scofield-Sterling-diagrammet