DA 4 Qube

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Vattenskadesanering och uthyrning: +49 2452 962 444
Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
 1. Produkter och tjänster
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Vattenskadesanering
 4. Styrenhet för torkning DA 4 Qube
 5. Systemfördelar

Alltid koll på avancerad torkningsteknik

DA 4 Qube bestämmer takten när det gäller snabb och effektiv torkning av isoleringsskikt – helautomatiskt

80 % av alla vattenskador i ledningar kännetecknas av en inhomogen fuktfördelning i golvområdet: Mycket fuktiga områden gränsar till något fuktiga eller nästan inte alls fuktiga zoner.

Med en konventionell undertryckstorkning av isoleringsskikt strömmar processluften i högre grad genom torrare zoner än genom fuktiga pga. den metod som används, vilket medför betydligt längre uttorkningstider och därmed högre energikostnader.

Till skillnad mot detta, möjliggör styrenheten för torkning DA 4 Qube som speciellt tagits fram för torkning med undertryck med sin patenterade Efidry-styrning – en speciellt utvecklad, sensorstödd, självreglerande styrningsautomatik – helautomatiskt en aktiv lasthantering av sugluften mellan de olika områdena som ska torkas.

Takttider och sugintervaller anpassar DA 4 Qube automatiskt till den specifika materialblandningen och genomfukningsgraden hos områdena för isoleringsskiktet och informerar användaren om alla procedurer på den integrerade statusdisplayen.

Sensoriken registrerar inte bara kontinuerligt genomfuktningsgraden för varje enskild övervakad torkningszon, analyserar och protokollför fortlöpande fuktighetsvärdena och riktar huvudsugeffekten växelvis automatiskt mot det område som för närvarande är fuktigast.

Dessutom mäts fuktigheten i rumsluften och från ett visst approximativt värde i förhållande till fuktvärdena för isoleringsskikten kopplar DA 4 Qube automatiskt från aktiv torkning till eftertorkning.

DA 4 Qube är på ovansidan utrustad med en lätt avläsbar, belyst display med tre rader.
Statusdisplay med flera rader
All statusinformation visas växelvis i klartext på displayen hos DA 4 Qube.
Statusdisplay med flera rader

Praktiskt: Inte ens ett strömavbrott får DA 4 Qube att tappa takten, för den måste varken sättas på igen eller konfigureras på nytt, eftersom den ”kommer ihåg” den senaste fasen och fortsätter pålitligt att arbeta därifrån. På så sätt kan man genom en kombinerad användning av DA 4 Qube och i övrigt identisk utrustning reducera torkningstiderna och energikostnaderna, beroende på skadetyp, upp till 30 till 70 % eller torka upp till 30 % större ytor på samma tid!

Även tomgångskvoten på grund av dyra ”mätkörningar för säkerhets skull” kan praktiskt taget reduceras till noll när DA 4 Qube används:

Tack vare det integrerade GSM-modemet hos DA 4 Qube kan via förbindelseservern MQDatamonitor vattenskadesanerare även på avstånd hämta torkningsdata i realtid, informera sig om torkningens aktuella status och automatiskt få ett meddelande så snart torkningen har avslutats och anläggningen kan demonteras.

”Vågspelet torkning” blir på så sätt ett kalkylerbart projekt med fastställd tid!

Sist men inte minst bidrar den drastiskt förkortade saneringstiden till en avsevärd reducering av buller- och värmeutveckling i skadade utrymmen och en snabb återanvändning av rummen.

Med styrenheten DA 4 Qube profiterar du på ”standardiserad torkning” på ackord:

Styrenheten för torkning DA 4 Qube från Trotec ger inte bara torkningstekniska fördelar beträffande tid- och energibesparing samt en jämnare zontorkning av isoleringsskikt, den ger även en kontinuerlig, ny utformning av arbetsförloppen och företagsprocesserna – och därmed unika chanser för varje torkningsföretag:

 • DA 4 Qube gör en ”standardiserad torkning” (torkning på ackord) av en konventionell torkning: Samtliga torkningar kan nu planeras, förloppet kan fortlöpande protokolleras och kontrolleras genom att data hämtas, och torkningstiderna är kalkylerbara.
 • Dyra ”Mätkörningar för säkerhets skull” reduceras till noll.
 • DA 4 Qube minskar de fatala ekonomiska följderna vid utrustningsfel.
 • DA 4 Qube ”koncentrerarv sig alltid automatiskt på de fuktigaste zonerna.
 • ”Standardiserade torkningar” möjliggör hög planeringssäkerhet avseende personal, material och kalkylering!
 • Tack vare användningen av DA 4 Qube blir ”Vågspelet torkning” till ett pålitligt kalkylerbart projekt med fastställd tid.
 • Större, även avlägsna områden som bland annat inte lönat sig pga. ”olönsam mätkörning för säkerhets skull”, kan nu genomföras av företaget på ett lönsamt sätt.
 • Med identiskt material och identisk personal kan bruttomarginalen ökas, omsättning och vinst pålitligt prognostiseras.
 • På så sätt blir ”Torkning på ackord” möjlig.
Unik i sitt slag – exklusiv endast hos Trotec!
Maximal effektivitet!
Med två Efidry-sensorer mäter DA 4 processluftens blandningsförhållande och relativa luftfuktighet samt rumsluftens fuktighet och temperatur [1]. DA-4 gränssnittet [2] möjliggör dessutom ett datanät med Qube+ eller VX 5 MultiQube.
DA 4 Qube
För användningen av DA 4 Qube med isoleringstorkar i vårt sortiment finns DA-adapterplattan (tillval). Monterad på baksidan kan du på så sätt även vid torkningar med MultiQube-aggregat i ditt sortiment profitera på fördelarna med den extremt lätthanterliga DA 4 Qube.
Universellt användbar

DA 4 Qube för maximal effektivitet vid torkning av isoleringsskikt med undertryck

Maximal effektivitet!