DA 4 Qube

Har du frågor?

Vi hjälper gärna!

Vattenskadesanering och uthyrning: +49 2452 962 444
Företagskunder: +49 2452 962 400
Industri: +49 2452 962 777
Privathushåll: +49 2452 962 450
E-post: info@trotec.com
  1. Produkter och tjänster
  2. Produkter ‑ HighPerformance
  3. Vattenskadesanering
  4. Styrenhet för torkning DA 4 Qube
  5. Funktionsprincip

Så reducerar DA 4 Qube torkningstiden och energikostnaderna

Det högre mottrycket i mycket fuktiga områden i isoleringsskiktet leder vid konventionell undertryckstorkning med jämnt fördelad suglast i alla torkningszoner, till att redan torkade områden torkar för mycket proportionellt och områden som fortfarande är fuktiga genomströmmas med för lite torrluft, vilket leder till onödigt långa torkningstider.

Till skillnad mot detta, möjliggör styrenheten för torkning DA 4 Qube – som speciellt tagits fram för torkning med undertryck – med sin speciellt utvecklade, sensorstödda Efidry-styrningsautomatik, helautomatiskt en aktiv lasthantering av sugluften mellan de olika områdena som ska torkas.

För dragningen av mellanslangen kan DA 4 Qube med VX-anslutningsplattan (tillval) även användas i enskild drift med isoleringstorkar i vårt sortiment.
DA4 Qube med VX-anslutningsplatta

Denna automatiska kanalisering av sugeffekten på den fuktigaste arealen, medför en ännu jämnare och avsevärt snabbare uttorkning av alla områden i isoleringsskiktet – så kan torkningstiderna och energikostnaderna, beroende av skadetyp, reduceras med 30 till 70 % eller upp till 30 % större ytor  torkas på samma tid!

Störande högt ljud och värme vid skador kan alltså drastiskt reduceras och rummen betydligt snabbare göras användbara igen.

Den speciellt kompakta styrenheten för torkning DA 4 Qube är perfekt avstämd till Qube+ och kan med några få handgrepp sättas direkt på Qube+ och fixeras säkert, så att ingen påkostad slangdragning för vattenavskiljaren krävs.

Men även med isoleringstorkar i vårt sortiment som VX 5 MultiQube kan DA 4 Qube tack vare VX-anslutningsplattan utan problem kombineras i enskild drift.

Funktionsprincipen hos styrenheten för torkning DA 4 Qube

Schematisk framställning av en undertryckstorkning av isoleringsskikt utan användning av DA 4 Qube

Schematisk framställning av en undertryckstorkning av isoleringsskikt utan användning av DA 4 Qube

Vid en konventionell undertryckstorkning utan styrenhet för torkning är alltid alla sugkanaler öppna. Det högre mottrycket i mycket fuktiga områden i isoleringsskiktet leder med denna metod till att redan torkade områden torkar för mycket proportionellt och områden som fortfarande är fuktiga genomströmmas med för lite torrluft, vilket leder till onödigt långa torkningstider.

Förloppet med de sensorstödda torkningscyklerna i detalj

Schematisk framställning av en undertryckstorkning av isoleringsskikt med användning av DA 4 Qube

Schematisk framställning av en undertryckstorkning av isoleringsskikt med användning av DA 4 Qube

DA 4 Qube sätts helt enkelt på Qube+ och fixeras, därefter monteras fuktsensorn för processluften på Qube+ [1] och fuktsensorn för rumsluften placeras i rummet vid behov eller lämnas kvar i sensorfästet [2].

I den första kopplingscykeln börjar man med att genomföra en installationskontroll och bestämning av referensmätvärdet genom att först öppna alla sugkanaler helt och hållet. Denna status motsvarar en ”klassisk” torkning med undertryck utan att DA 4 Qube används.

Efter det påskyndas torkningen som ”aktivtorkning” baserad på dynamiskt styrda Efidry-intervaller, som nedanstående schematiska illustration visar.

1. Efidry-intervall, kopplingscykel 2

1. Efidry-intervall, kopplingscykel 2

I den andra kopplingscykeln i det första intervallet, registreras fuktmätvärdena separat för varje enskild kanal och överförs till styrlogiken hos DA 4.

1. Efidry-intervall, kopplingscykel 3

Baserat på de framtagna fuktighetsvärdena, dirigerar styrningsautomatiken hos DA 4 Qube nu i den tredje kopplingscykeln, under en beräknad tid, huvudsugeffekten hos torkningsanläggningen för isoleringsskikt, till torkningszonen med det högsta fuktighetsvärdet.

2. Efidry-intervall (och efterkommande)

För det andra och varje efterkommande intervall, beräknar sensorstyrningen hos DA 4 Qube kontinuerligt den aktuella genomfuktningsstatusen i torkningszonerna och optimerar sedan takttiderna i sugkanalerna. På så sätt dirigeras alltid huvudsugeffekten helautomatiskt till den zon som för närvarande är fuktigast. Denna aktiva sensorstödda hantering av sugluftens last leder till en jämn och betydligt snabbare torkning av alla fuktiga områden.

Efidry-slutintervall

Efidry-slutintervall

Så snart Efidry-sensorstyrningen registrerar en optimal homogen torkningsgrad för de övervakade zonerna, avslutar den cykelgenomgången automatiskt och kopplar över alla sugkanaler till resttorkning till 100 % luftgenomflöde. Denna eftertorkning sker med kvalitetssäkring: Genom att stämma av process- och rumsluftfuktigheten växlar DA 4 Qube automatiskt tillbaka till läget ”Aktivtorkning” om den registrerar en ny fuktökning i en torkningszon.

DA 4 Qube

Med DA 4 Qube blir ”Vågspelet torkning” till ett pålitligt kalkylerbart projekt med fastställd tid

Tack vare användningen av den senorstödda styrenheten för torkning DA 4 Qube kan inte bara torkningstider och energikostnader minskas med 30 till 70 %, beroende på skadefall, störande högt ljud och värme vid skador drastiskt reduceras och rummen betydligt snabbare göras användbara – DA 4 Qube möjliggör därutöver ”standardiserade torkningar på ackord” med förutsägbart torkningsslut.

På så sätt kan tomgångskvoten på grund av dyra ”Mätkörningar för säkerhets skull praktiskt taget reduceras till noll – ”Vågspelet torkning” blir så till ett pålitligt kalkylerbart projekt med fastställd tid!