Kundservice och support: +49 2452 962-795

Mån. – Tors.: kl. 8:00 – 17:30 | Fredag: kl. 8:00 – 17:00

 1. Produkter och tjänster
 2. Produkter ‑ HighPerformance
 3. Vattenskadesanering
 4. Filtersystem i flera steg

Filtersystem i flera steg för isoleringsskikttorkar

Undertryckstorkningen där vattenavskiljare används för att skydda vakuumturbinen mot vatten och grova partiklar är sedan många år standard inom torkningsbranschen.

Den standardmetod som tidigare användes inom övertrycktstorkning används numer mestadels av kvalificerade specialistföretag i obebodda områden.

I "Praktisk metodinformation" har vi sammanställt en jämförelse mellan de båda metoderna.

På grund av den sedan många år stigande sensibiliseringen mot allergier, cancerframkallande mikrofibrer, damm, asbest, kvalster liksom mögel- och bakterieproblematiken är undertrycksmetoden inte bara att föredra, utan i en del fall, till exempel om det har bildats mögel eller om mineralull används som isoleringsmaterial, nödvändigt enligt §20 GefStoffV.

För under saneringen frigörs automatiskt höga koncentrationer av farligt fint damm, mikrofibrer från mineralfiberisoleringen liksom mögelsporer och bakterier från isoleringsskiktet.

Det enda sättet att förhindra att de exponeras är att använda findammfilter i motsvarande filterklass som på ett pålitligt sätt kan filtrera bort dessa och förhindra att de exponeras!

Ett exakt anpassat filtersystem avskiljer partiklar upp till en storlek på 0,3 mikrometer till 99,97 % och garanterar en optimal rengöring av processluften innan de åter tillförs rums- eller utomhusluften.

MultiQube-flerstegs filtersystem – mer än summan av de olika delarna...

Vattenavskiljare, mikro- och HEPA-filter är specialkonstruktioner som är perfekt anpassade efter varandra och som har utvecklats av specialiserade ingenjörskontor. Filterytan och det nominella flödet har särskilt anpassats efter den maximala lufteffekten hos vakuumturbinen i MultiQube isoleringsskikttorkar.

Därför förfogar alla Trotecs filter över ett tillverkargodkännande för användning av vakuumturbiner med tryckdifferenser större än 250 mbar!

Men MultiQube-flerstegs filtersystem
kan mer...

Alla moduler vidareutvecklas hela tiden för att förbättra den praktiska användningen och utökas med prestationsförbättrande innovationer.

Det gör att den nya WA 4i-filterkassetten praktiskt taget inte längre ger strömningsluften något motstånd och den nya -HepaControl-funktionen förhindrar en reducering av torkningsluftströmmen på grund av förorenade HEPA-filterelement.

Använd därför fördelarna med filterkedjan i flera steg med hjälp av Trotecs enskilda moduler...

Kombinationen av Trotecs vattenavskiljare, mikrofilterelement och isoleringsskikttorkar möjliggör installation av ett effektivt filtersystem i tre steg.

Beroende på hur belastad luften och användningsområdet är kan systemet genom att Trotecs HEPA-filtermoduler integreras installeras som en 4-stegsfilterkedja.

Få reda på mer om de enskilda systemkomponenterna och låt dig med hjälp av sju typiska installationsexempel övertygas av fördelarna med Trotecs flexibla modulfilosofi!

Systemkomponenter:

 • Torkningsstyrenhet (1)
 • Vattenavskiljare
  med integrerat mikrofiltersystem (2)
 • HEPA-filter (3)
 • Isoleringsskikttork (4)
 • Ljuddämpare (5)

TTKwicDen nya snabbkopplingen TTKwic möjliggör tidssparande installation av en enda central vattenbortledning för alla torkningsaggregat som används, och med torkningsstyrenhet DA 4 kan man tack vare Efidry realisera 30 till 70 % kortare torkningstider.

Med MultiQube-systemet profiterar du inte bara av optimal luftfiltrering vid maximal luftström och en därigenom förbättrad verkningsgrad på isoleringsskikttorken, utan även av att aggregatet håller längre, en möjlighet att kombinera alla enskilda moduler som alltid är behovsanpassad och kostnadssparande – och med torkningsstyrenhet DA 4 via det snabbaste isoleringsskikttorksystemet som för närvarande finns på marknaden!

Fördelarna med Trotecs flexibla modulfilosofi

Finns det ett enda klädesplagg för varje väder och varje årstid? Finns det ett enda fordon för varje transportuppgift? Säkerligen inte. Lika lite finns det ett enda aggregat som passar vid alla torkningstillfällen...

Vårt övergripande mål med modulfilosofin är att du själv ska kunna bestämma vilka apparater du behöver för just dina konkreta behov och att för alla kombinationer få tillgång till ett optimalt helheltssystem.

Detta går inte att realisera med kombiapparater som redan har flera komponenter inbyggda och som inte kan förändras. Förutom detta är apparater med fasta delar i regel större, tyngre och otympligare. Dessutom används alltid alla element, även de som inte behövs.

Avfuktare i isoleringsskikttorkens hus?

HEPA-filter i vattenavskiljaren? 

Sådana lösningar ökar inte bara anskaffningskostnaderna, utan även kostnaderna för underhåll och rengöring.

Tack vare det modulära systemet är du perfekt utrustad för varje uppgift...

Trotecs modullösning kan istället målinriktat kombinera de komponenter som behövs för just den torkning som eftersträvas.

Om du bara behöver en kompressor, räcker det också med att bara använda en kompressor.

Bostadsmiljö?

Inga problem, då kan du installera ljuddämpare.

Undertryckstorkning?

Då kan du kombinera extra vattenavskiljare och mikrofilter.

Känsliga hygienområden, risk för kontamination?

Utöka torkningsanläggningen med HEPA-filter.

Mycket påskyndad undertryckstorkning?

Installera torkningsstyrenhet DA 4 MultiQube.

Fördelen är att eftersom alla moduler är optimalt anpassade efter varandra kan de kombineras valfritt med varandra, eller användas separat.

Systemet ger därför ökad lönsamhet och enkel hantering med största möjliga flexibilitet!

50 % av alla
användningsmöjligheter!

50 % av alla
användningsmöjligheter!

Dessa två exempel på installationer visar de typiska fördelarna med ett modulärt system:

I den vänstra uppbyggnaden har en filtreringskedja utan HEPA-filter installerats. Denna uppbyggnad är typisk för ca 50 % av alla användningar. Tack vare den modulära uppbyggnaden är det enkelt att realisera en motsvarande uppbyggnad med HEPA-filtersteg, på samma sätt som höger bild illustrerar.

Din fördel: Alla enskilda moduler i Trotecs filterkedja är avseende effektdimensionering, filterytförhållande, genomflödesmotstånd och insugning beräknade och optimalt anpassade efter varandra i enlighet med kraven som ställs på isoleringsskikttorkning med undertrycksmetoden.

Låt dig med hjälp av sju typiska installationsexempel övertygas av fördelarna med Trotecs flexibla modulfilosofi...